KONSULTACJE RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji następujące projekty: USTAWA O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (UD 200)Nowelizacja kluczowych ustaw mających zastosowanie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzszących, w szczególności:1) …

NA CZYM POLEGA REFAKTUROWANIE I JAK JE ROZLICZAĆ?

Refakturowanie polega na odsprzedaży osobie trzeciej usług, które wcześniej nabył przedsiębiorca. Refakturowanie funkcjonuje w celu przeniesienia na ostatecznego nabywcę kosztu usługi. Według przepisów ustawy o VAT przedsiębiorca dokonujący odsprzedaży nie jest traktowany jako wyłącznie pośredniczący w usłudze ale jako jej wykonawca. W związku z takim traktowaniem przedsiębiorcy refakturującego daną usługę …

CZY FAKTURA WYSTAWIONA NA OSOBĘ FIZYCZNĄ MUSI POSIADAĆ PESEL?

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osoby prywatnej ma co do zasady obowiązek wystawienia faktury na jej żądanie. Powinność ta występuje przez okres trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Czy faktura na rzecz osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej …

KONSULTACJE RMSP – PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NIEDOBOROWI WODY

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW). Opis projektu:W ocenie projektodawcy istnieje pilna potrzeba podjęcia działań zapobiegających występowaniu niedoborów wody w Polsce. W tym celu opracowany został Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW). Niniejszy dokument opracowywany jest dla obszaru całego kraju, z uwzględnieniem podziału …

KONSULTACJE RMSP WS. ZANIECHANIA POBORU PODATKU OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) Z TYTUŁU UMORZENIA SUBWENCJI FINANSOWEJ Z TARCZ PFR (NR: 380)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju (nr z wykazu: 380). Opis projektu:Na podstawie art. 22 § 1 pkt …

KONSULTACJE RMSP – PROSUMPCJA W OZE (DRUK 1392)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1382). Opis projektu:• Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ma na celu modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumpcji przez stworzenie warunków …

KONSULTACJE RMSP – PARAMETRY AUKCJI DLA RYNKU MOCY (NUMER Z WYKAZU: 635)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujmy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023 (numer z wykazu: 635) Opis projektu:• Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy …

KONSULTACJE RMSP – USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH WS. SYSTEMU EUROPEAN ELECTRONIC TOLL SERVICE (UC88)

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujmy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: UC88). Opis projektu:• Celem projektu jest wdrożenie przepisów unijnych dotyczących m.in. europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service), zwanej dalej „usługą EETS”. Usługa EETS ma na …

BEZPŁATNE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD RIG W KATOWICACH I MIASTA KATOWICE

Szanowni Państwo,Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach uruchomiła dwa instrumenty realnego, bezpłatnego wsparcia dla przedsiębiorców. Od 12 lipca br. rusza trzecia edycja Centrum Wsparcia MŚP, którego Współorganizatorem jest Miasto Katowice. W ramach Centrum Wsparcia MŚP firmy z Katowic będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu finansowania, prawa, sprzedaży, marketingu, podatków, …

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z EKSPORTEREM DNIA 13.07.2021

Szanowni Państwo,w imieniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla MSP planujących lub prowadzących działalność eksportową. Na spotkaniu zostaną Państwo zaproszeni do udziału w projektach, które umożliwiają nawiązanie współpracy z zagranicznym kontrahentem na misjach gospodarczych w różnych krajach na świecie. Spotkanie odbędzie się w Częstochowskim Parku Przemysłowo …