Menu Zamknij

Wspieramy firmy 
w dążeniu do budowy 
innowacyjnej gospodarki 
w naszym regionie i kraju

UWAGA WAŻNA INFORMACJA 


Legalizacja dokumentów handlowych możliwa po telefoniczny ustaleniu terminu. 
tel. 34 344 82 58; e-mail: izba@riph.eu; biuro@riph.eu.    

                                                                                                                                                                 RIPH w Częstochowie 

Legalizacja dokumentów 

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

RODZAJE LEGALIZOWANYCH DOKUMENTÓW:

1. Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
2. Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
5. Poświadczanie za zgodnośd z okazanymi oryginałami kopii i kserokopii dokumentów handlowych.
6. Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
8. Wystawianie świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy finansowane z funduszy zewnętrznych.

PROCEDURA LEGALIZACJI

UWIERZYTELNIENIE EKSPORTERA

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia w eksporcie mogą ubiegać się eksporterzy zarejestrowani w Polsce. Firma przekazuje do Biura Izby komplet dokumentów rejestracyjnych i wzory podpisów osób reprezentujących Eksportera zgodnie z procedurą. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub sprawdzenia dotychczas zgromadzonych  informacji, Eksporter kontaktuje się z Biurem Izby tel. 34 344 82 58 lub drogą elektroniczną izba@riph.eu 

DOKUMENTY REJESTRACYJNE 

Przy pierwszej legalizacji Eksporter dostarcza do Biura Izby dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w tym:
* Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, 
* Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 
* Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego. 
Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane przez upoważnionego pracownika Izby za zgodność z okazanym oryginałem.

DOKUMENTY DO LEGALIZACJI

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w Izbie. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa. Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o legalizację dostępny poniżej w formularzach do pobrania.

Koszty legalizacji dokumentów

DOKUMENTY DO POBRANIA 

* Wniosek o legalizację dokumentów

* Karta wzoru podpisu 

* Oświadczenie RODO

SZKOLENIA

Celem jest podnoszenie świadomości dotyczącej zdobywanej wiedzy wpływającej na dalszy rozwój zawodowy pracowników i korzyści dla firm:
• podatkowe zmiany z zakresu podatku VAT
i podatków dochodowych;
• ZUS - e-składka, elektroniczne zwolnienia lekarskie;
• zawodowe dedykowane różnym środowiskom, pozwalają na być nowe umiejętności, dają możliwość uzyskania atestów, certyfikatów, oraz poznania systemów zarządzania
• poświęcone aktualnie zmieniającym się wymogom, przepisom prawa np. ochrona danych osobowych RODO

PROMOCJA FIRMY

REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W CZĘSTOCHOWIE 
- TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

RIPH w Częstochowie jest jedną z największych i najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w subregionie północnym województwa śląskiego. Izba promuje firmy, usługi i produkty, a  organizacją, która promuje firmy, usługi i produkty, a także informuje przedsiębiorców o szkoleniach i wydarzeniach gospodarczych w kraju i na świecie. Poniżej zamieszczamy różne formy promocji znajdujące się w ofercie Izby.

KATALOG USŁUG PROMOCYJNYCH