Menu Zamknij

CO TO JEST NUMER REGON?

Każda firma zarejestrowana w Polsce posiada nr REGON jednak nie wszyscy wiedzą do czego on służy. Czym zatem jest nr REGON, kto go wydaje i w jakim celu? 

REGON – czyli Rejestr Gospodarki Narodowej

Skrót REGON jest akronimem Rejestru Gospodarki Narodowej. Rejestr REGON to ogólnopolska baza firm prowadzona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, której pełna nazwa brzmi Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Stanowi on podstawowe źródło informacji o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. Jest on na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu zawsze znajdują się w nim wyłącznie najbardziej aktualne informacje.

Czym jest nr REGON

Sam nr REGON to numer identyfikacyjny konkretnego przedsiębiorstwa, pod którym widnieje ono w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Obecnie składa się na niego 9 cyfr, których znaczenie jest ściśle określone. 

Kto wydaje nr REGON

Nr REGON posiada każda firma zarejestrowana w Polsce, a jego uzyskanie jest jednym z obowiązków przedsiębiorcy rejestrującego działalność. Za wydanie numeru REGON odpowiada Główny Urząd Statystyczny i jego 16 oddziałów terenowych mających siedzibę w każdy województwie. Warto również wiedzieć, że wniosek o wydanie nr REGON jest bezpłatny niezależnie od tego, jaką formę prawną przyjmie nowe przedsiębiorstwo. Kwestia ta wpływa jednak na sposób ubiegania się o nadanie nr REGON, co wynika z różnic w sposobie rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, a przykładowo spółki handlowej. W obu przypadkach jednak informacja o nadaniu nr REGON wysyłana jest przez GUS pocztą na adres podany przez przedsiębiorcę we wniosku. Termin oczekiwania na nadanie REGON wynosi zazwyczaj kilka dni, jednak należy pamiętać, że w tym czasie przedsiębiorstwo może funkcjonować bez żadnych ograniczeń.

Budowa numeru REGON

Obecnie nr REGON składa się z 9 cyfr, których ciąg jest logicznie uzasadniony i spełnia warunki prowadzenia Krajowego Rejestru Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Dwie pierwsze cyfry nr REGON to wyróżnienie terytorialne. Sześć kolejnych stanowi natomiast tzw. numer seryjny. Ostatnia cyfra to cyfra kontrolna. Istotny jest również fakt, że nr REGON jest unikalny i przypisywany na stałe do danego przedsiębiorstwa.

Kto podlega wpisowi do rejestru REGON

Wspomniano już, że rejestr REGON obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. W związku z tym o nadanie nr REGON wystąpić muszą:

  • osoby prawne
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów, np. filie, czy oddziały

Jak uzyskać numer REGON

Wspomniano już, że nr REGON jest wydawany przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Nie oznacza to jednak, że każdorazowo wniosek ten jest kolejną formalnością, którą musi spełnić nowy przedsiębiorca. Wynika to z faktu, że rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej dokonuje się w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na druku CEIDG-1, co jest jednoznaczne z uzyskaniem wpisu do rejestru REGON. Rejestracja w CEIDG jest bardzo wygodna ponieważ można jej dokonać zarówno online, jak i we właściwym urzędzie gminy, a oprócz wystąpienia o nr REGON wiąże się również z oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania, zgłoszeniem płatnika ubezpieczeń społecznych oraz zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego w sprawie PIT. Inaczej wygląda procedura wnioskowania o nr REGON w przypadku rejestracji działalności funkcjonujących w pozostałych formach prawnych, ponieważ w ich przypadku wymagane jest uzyskanie wpisu do KRS. Oznacza to, że przedsiębiorca nie rejestruje się w CEIDG, a co za tym idzie musi złożyć osobny wniosek do GUS o wpis do rejestru REGON na druku RG-1.

Do czego służy REGON

Numer REGON przede wszystkim wykorzystuje się go do:

  • rejestracji przez osobę prawna (np. spółkę akcyjną) znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej
  • odnalezienia i zidentyfikowania w bazie REGON informacji dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa – nr REGON pozwala sprawdzić dane takie jak nazwa przedsiębiorstwa, imię, nazwisko i PESEL właściciela, numer NIP, rodzaj działalności adres siedziby firmy, forma prawa przedsiębiorstwa, przewidywana liczba zatrudnionych, a także data powstania i ewentualnego zawieszenia lub zakończenia działalności.
  • celów statystycznych – to właśnie dzięki nr REGON Główny Urząd Statystyczny jest w stanie w prosty sposób zebrać rzetelne informacje na temat struktury rynku, a także liczby przedsiębiorstw w gospodarce, czy konkretnej branży. Oprócz tego w oparciu o bazę REGON GUS wysyła do wybranych firm ankiety, umożliwiające mu tworzenie raportów na dany temat, np. ankieta koniunktury gospodarczej w handlu. Otrzymanie tego typu ankiety wiąże się z obligatoryjnym udzieleniem odpowiedzi w określonym terminie. Nie należy jednak obawiać się ogromu dodatkowych obowiązków, ponieważ GUS wysyła tego typu kwestionariusze tylko do wybranych przez siebie podmiotów i robi to maksymalnie raz w roku.

Źródło: www.bizin.pl