Menu Zamknij

CO TO JEST OPŁATA PROLONGACYJNA?

Przejściowe problemy finansowe mogą utrudniać każdemu przedsiębiorcy terminowe regulowanie bieżących zobowiązań podatkowych. W takiej sytuacji można ubiegać się o odroczoną płatność przed upływem terminu zobowiązania podatkowego lub podatek ratalny. Jeśli fiskus zatwierdzi taki wniosek, musimy dokonać opłaty prolongacyjnej. Czym zatem jest taka opłata i jak ustalić jej wysokość.

Co to jest opłata prolongacyjna?

Opłatę prolongacyjną ma obowiązek zapłacić przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a urząd skarbowy ten wniosek zaakceptował. Zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną. Takie odroczenie płatności bądź rozdzielenie zobowiązania podatkowego na raty to pomoc publiczna dla przedsiębiorcy.

Jeżeli fiskus zgodzi się na odroczenie płatności lub rozłożenie płatności na raty, z podatnikiem podpisywana jest umowa określająca szczegółowo warunki porozumienia i wskazująca termin uiszczenia podatku przez przedsiębiorcę.

Opłata prolongacyjna naliczana jest od dnia następującego po dniu:

-terminu płatności podatku (w przypadku gdy zobowiązanie nie jest przeterminowane)
-złożenia wniosku (w odniesieniu do przeterminowanego zobowiązania)
-do terminu odroczonej spłaty lub terminu danej raty podatku
Zobowiązanie przeterminowane wymaga zapłaty odsetek za zwłokę za okres od terminu zapłaty do dnia złożenia wniosku.

Tarcza antykryzysowa

W ustawie dotyczącej tarczy antykryzysowej ustawodawca dodał przepis, który zwalnia z opłaty prolongacyjnej w stosunku do składek ZUS.

Opłata prolongacyjna nie będzie zatem naliczana, gdy wniosek zostanie złożony w okresie:

-stanu zagrożenia epidemicznego
-stanu epidemii
-w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu
a odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty dotyczyć będzie należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 roku.

Na gruncie podatku VAT i PIT podatnik nie będzie płacić opłaty prolongacyjnej za odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty albo odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, gdy wniosek zostanie złożony w analogicznym jak powyżej okresie.

Opłata prolongacyjna a koszt podatkowy

Opłata prolongacyjna oraz odsetki za zwłokę w jej zapłacie stanowią koszt podatkowy. Wynika to z faktu, że stanowi ona dodatkową opłatę, a nie karę czy sankcję nałożoną przez organ podatkowy. Ponadto opłata prolongacyjna nie została wymieniona w katalogu kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu (art. 23 ustawy o PIT). Opłata prolongacyjna stanowi koszt podatkowy dopiero w momencie faktycznej zapłaty, a nie w chwili wydania decyzji, z której wynika jej wysokość oraz termin zapłaty. Opłatę tę ujmuje się w KPiR na podstawie stworzonego dowodu wewnętrznego w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.

Źródło: bizin