Menu Zamknij

CO TO JEST RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT?

Jednym z najpopularniejszych sposobów na dokonanie oceny sytuacji materialnej firmy jest sporządzanie rachunku zysków i strat. Czym zatem jest taki rachunek oraz kto musi go sporządzać?

Rachunek zysków i strat – najważniejsze informacje 

Rachunek zysków i strat zamiennie określa się jako rachunek wyników. Oprócz bilansu jest to najważniejsza część każdego sprawozdania finansowego, które musi przygotować każda jednostka gospodarcza. Bilans zysków i strat to zestawienie operacji finansowych realizowanych w danym okresie – najczęściej 12 miesięcy. 

W rachunku zysków i strat zestawia się przychody pochodzące z różnych rodzajów prowadzonej działalności oraz związanych z tym kosztów. Podczas sporządzania rachunku zysków i strat należy kierować się zasadą współmierności. Gdy obliczy się różnicę między przychodami i kosztami, otrzymujemy dokładny obraz aktualnego wyniku finansowego danego podmiotu gospodarczego. Może to być zysk lub strata brutto. Uzyskany wynik brutto trzeba jeszcze zmodyfikować o obciążenia obowiązkowe, takie jak podatek dochodowy. Wówczas uzyskuje się pełny wynik finansowy netto danej firmy w określonym czasie. 

Kto musi przygotowywać rachunek zysków i strat

Obowiązek sporządzania rachunku zysków i strat dotyczy:

  • spółek handlowych osobowych i kapitałowych – w tym także organizacji
  • innych osób prawnych (nie dotyczy Skarbu Państwa)
  • osób fizycznych, spółek jawnych należących do osób fizycznych i spółek partnerskich w przypadku, gdy ich przychody netto z tytułu sprzedaży w ostatnim roku obrotowym wynosiły minimum 1 200 000 euro
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej (nie dotyczy handlowych spółek osobowych oraz spółek cywilnych)
  • przedstawicielstw i oddziałów firm zagranicznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sposoby sporządzania rachunku zysków i strat 

Polskie prawo dopuszcza przygotowywanie rachunku zysków i strat w dwóch formach: kalkulacyjnej lub porównawczej. Każda z nich zakłada sporządzanie rachunku za pomocą metody drabinkowej.

Polega ona na tym, że przy każdym analizowanym rodzaju przychodu odejmuje się koszt tego samego rodzaju. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, każdy podmiot gospodarczy może samodzielnie zdecydować, czy sporządza rachunek zysków i strat w formie porównawczej czy kalkulacyjnej. 

Podstawowe zasady przygotowywania rachunku zysków i strat 

Stosowne przepisy prawne nakładają na podmioty gospodarcze szereg obowiązków w zakresie sporządzania rachunku zysków i strat. Podstawową zasadą jest współmierność kosztów i przychodów. Mówi ona, że na wynik finansowy w konkretnym okresie wpływają osiągane przychody oraz koszty, które poniesiono w celu ich uzyskania. 

Wskazana zasada mówi, że wszystkie koszty, które nie wynikają z osiągniętych przychodów w danym okresie, nie mogą być ujęte w rachunku zysków i strat. Takim kosztem nie może być na przykład opłata uiszczona za usługi, które będą świadczone dopiero w kolejnym roku. 

Druga zasada sporządzania rachunku zysków i strat to zasada memoriału. Mówi ona, że w sprawozdaniach finansowych muszą być uwzględniane wszystkie operacje gospodarcze realizowane w analizowanym okresie. To, czy zostały one już opłacone, czy nie, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. 

Korzyści wynikające z analizowania sytuacji materialnej przedsiębiorstwa

Właściwa analiza sytuacji materialnej przedsiębiorstwa może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim, właściciel uzyskuje pełen obraz na temat przychodów i kosztów firmy, dlatego łatwiej jest mu podejmować decyzje dotyczące ewentualnych inwestycji, wzrostu wynagrodzeń oraz prowadzić politykę cenową. Specjaliści podkreślają, że rachunek zysków i strat to jeden z najlepszych mierników oceny działalności gospodarczej.

Źródło: www.bizin.pl