Menu Zamknij

CZY MOŻNA DOKONAĆ ODLICZENIA VAT Z FAKTURY ELEKTRONICZNEJ?

Przedsiębiorcy wraz z postępującą cyfryzacją coraz częściej decydują się na przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej.

Przechowywanie faktur – prawo do odliczenia VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zmusza podatników do przechowywania faktur zakupu w takiej samej formie, w jakiej otrzymali je kontrahentów. Zatem nie ma przeciwskazań, żeby faktury otrzymane w formie papierowej były przechowywane przez podatnika w formie elektronicznej lub odwrotnie. Podatnikom przysługuje prawo do ujednolicenia sposobu przechowywania faktur zakupu, niezależnie od formy, w jakiej dokumenty zostały im przekazane.

Przechowywanie faktur zakupu jest możliwe wyłącznie w wersji papierowej, wówczas faktury otrzymane od kontrahentów w wersji elektronicznej należy wydrukować lub w wersji elektronicznej, wówczas faktury otrzymane od kontrahentów w wersji papierowej należy zeskanować.

Regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie uzależniają prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani od rodzaju faktur, a więc tego, czy faktury są papierowe, elektroniczne, czy ustrukturyzowane ani od formy przechowywania tych faktur przez podatnika dokonującego odliczenia VAT.

Prawo do odliczenia VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia VAT nie przysługuje zatem w związku z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru bądź wykonaniem usługi

Żeby możliwe było obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, odliczenia musi dokonywać zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a zatem takich czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego. 

Podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego niezależnie od formy przechowywania faktur, jednak tylko wówczas gdy:

  • odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług
  • towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych
  • nie zachodzą przesłanki negatywne określone w ustawie o VAT

Odliczenie VAT z faktur elektronicznych 

Dopuszczalne są wszelkie metody przechowywania faktur w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że muszą one gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność. Faktury zakupu przechowywane przez podatnika w formie elektronicznej w ramach zastosowanej przez przedsiębiorcę procedury archiwizacji, zapewniającej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur będą stanowiły podstawę do obniżenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku należnego. 

źródło: bizin.pl