Menu Zamknij

CZY ZAPŁATA PODATKU Z INNEGO KONTA JEST MOŻLIWA?

Czasami może się zdarzyć przykra sytuacja w której zapłata podatku z własnego konta bankowego będzie niemożliwa. Pytanie zatem czy zapłata podatku z cudzego konta bankowego przez członka rodziny bądź osobę trzecią jest prawidłowa i legalna? Odpowiedź na to pytanie przedstawiamy w poniższym artykule. 

Zapłata podatku z cudzego konta bankowego 

W ordynacji podatkowej można znaleźć informację, że zobowiązanie podatkowe to wynikająca z obowiązku podatkowego należność do zapłaty podatku w wysokości, terminie oraz miejscu ustalonym przez przepisy prawa podatkowego na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy. Natomiast art. 26 ordynacji podatkowej wskazuje, że podatnik za swoje zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim majątkiem. Dlatego istotna jest nie tyle wpłata odpowiedniej kwoty podatku na konto urzędu skarbowego, ale przede wszystkim, by zapłata pochodziła ze środków pieniężnych podatnika.

Kiedy zapłata podatku z cudzego konta bankowego będzie uznana za prawidłową

Zapłata podatku musi zostać zrealizowana wyłącznie przez podatnika, który ma określone zobowiązanie podatkowe. Wynika z tego, że zapłata podatku z cudzego konta, nie jest dozwolona. 
Przepisy dopuszczają jednak pewne przypadki, w których zapłata podatku z cudzego konta czyli dokonana przez osobę trzecią może zostać uznana za prawidłową. Stanie się tak, gdy:

  • zapłata następuje z rachunku bankowego małżonka w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub
  • uiszczający podatek jest tylko pośrednikiem podatnika. W tym przypadku osoba trzecia na rzecz i w imieniu podatnika tylko technicznie wpłaca kwotę podatku do urzędu skarbowego

Jeżeli więc zapłata podatku nastąpi z konta osoby trzeciej, wtedy może pojawić się konieczność udowodnienia, że uiszczający należność miał rolę jedynie pośredniczącą. Z praktyki wynika, że podatnik będzie zobowiązany do udowodnienia faktu przekazania środków wspomnianej osobie trzeciej – dowodem może być np. przelew bankowy. Jeśli organy skarbowe nie uznają zapłaty podatku z rachunku osoby trzeciej, na podatniku dalej ciąży obowiązek uiszczenia należności. Należy podkreślić, że gdy termin płatności minie, do kwoty zobowiązania zostaną doliczone odsetki za zwłokę.

Bezpodstawna zapłata podatku z cudzego konta bankowego

Osoba trzecia, która bezpodstawnie dokonała zapłaty podatku innego podatnika, może ubiegać się o zwrot środków. Żeby to uczynić, należy powołać się na regulacje o bezpodstawnym wzbogaceniu, znajdujące się w art. 405-414 kodeksu cywilnego.

W jakiej sytuacji zapłata podatku z cudzego konta bankowego jest możliwa

Sytuacje, w których zapłata podatku dokonywana jest przez osoby trzecie, są powszechne, dlatego resort finansów stworzył możliwość uregulowania podatku za podatnika przez:

  • członków najbliższej rodziny, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma, macochę – bez ograniczeń kwotowych;
  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • każdą osobę trzecią – gdy kwota podatku nie przekracza 1 000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Powyższe zasady są korzystne dla podatników mających problemy z finansami podczas trwania roku podatkowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w przypadku zobowiązania wyższego od 1 000 złotych, podatek mogą zapłacić wyłącznie członkowie najbliższej rodziny. W przeciwnym wypadku podatnik nadal będzie musiał sam uregulować zapłatę podatku.

Źródło: www.bizin.pl