Menu Zamknij

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA A KWOTA WOLNA OD PODATKU – CO WARTO WIEDZIEĆ

Działalność nierejestrowana to uproszczona forma prowadzenia działalności gospodarczej, która daje ulgi i ułatwienia w zakresie wielu obowiązków. Czy prowadząc ten typ działalności gospodarczej można skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Funkcjonowanie działalności nierejestrowanej 

W myśl ustawy Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą nie jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Wynika z tego, że prowadzenie działalności na wskazanych powyżej warunkach nie jest działalnością gospodarczą. W związku z tym podatnik nie ma obowiązku dokonywania zgłoszenia do CEIDG. Jeżeli jednak osoba złoży wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Dodatkowo jeżeli w jakimś miesiącu przychód przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to począwszy od tego dnia, działalność nierejestrowana przekształci się w zwykłą działalność gospodarczą. Osoba ją wykonująca ma w takim wypadku obowiązek złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Rozliczenie podatku w działalności nierejestrowanej 

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą. Osiągany w jej ramach przychód nie może być zaliczany do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Również pozostałe regulacje ustawy PIT odnoszące się do działalności nie znajdą zastosowania w stosunku do działalności nierejestrowanej.
Przychody z działalności nierejestrowanej są zaliczane do osobnego źródła przychodów, jakimi są tzw. inne źródła przychodów. W przypadku innych źródeł przychodów działają ogólne zasady opodatkowania, które wskazują, że obowiązuje podatek wynikający ze skali podatkowej pochodzącej z ustawy PIT.

Działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami uzyskania przychodów. Koszty te są uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej. Oznacza, to że podatnik powinien zadbać o ich prawidłowe udokumentowanie ponieważ z dokumentów musi wynikać, że poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną działalnością nierejestrowaną i został poniesiony w tym celu.

Warto również pamiętać, że dochody z działalności nierejestrowanej łączą się z dochodami z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych. W rezultacie, jeżeli osoba oprócz działalności nierejestrowanej uzyskuje dodatkowo dochody np. z umowy o pracę, to podatek jest obliczany od łącznej sumy dochodów. Rozliczenia podatku od działalności nierejestrowanej dokonuje się w zeznaniu PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku przychodów z innych źródeł nie ma potrzeby wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek, co oznacza, że całość podatku jest rozliczana w zeznaniu rocznym.

Kwota wolna od podatku 

Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną nie może dokonać wyboru formy opodatkowania. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może wybrać inną formę opodatkowania niż zasady ogólne tj. podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt natomiast podmiot wykonujący działalność nierejestrowaną skazany jest odgórnie na opodatkowanie na zasadach ogólnych. Obowiązek rozliczenia działalności nierejestrowanej na zasadach ogólnych oznacza, że zastosowanie znajdzie kwota wolna od podatku. W przypadku skali podatkowej obowiązuje kwota zmniejszająca podatek, która jednocześnie wyznacza kwotę wolną od podatku w wysokości 3.600 zł.

Źródło: www.bizin.pl