Menu Zamknij

EWIDENCJA CZASU PRACY – TO WARTO WIEDZIEĆ

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w firmie na podstawie umów o pracę. Celem prowadzenia takiej ewidencji jest prawidłowe ustalenie wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. W dzisiejszym artykule Bizin.pl wyjaśniamy wszystko na temat ewidencji czasu pracy. 

Ewidencja czasu pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej zawiera katalog dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy. Jednym z tych dokumentów jest ewidencja czasu pracy prowadzona dla każdego pracownika indywidualnie.

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać takie informacje jak:

 • liczba przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • liczba godzin przepracowanych w porze nocnej;
 • liczba godzin nadliczbowych;
 • liczba godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia;
 • dni wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia;
 • ustawowych zwolnieniach od pracy, ze wskazaniem podstawy prawnej ich udzielenia i oznaczeniem wymiaru;
 • innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, ze wskazaniem ich rodzaju i wymiaru;
 • nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, z oznaczeniem ich wymiaru;
 • czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Od 1 stycznia 2019 r. w ewidencji czasu pracy należy również podać liczbę godzin dyżuru oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia, ze wskazaniem na miejsce jego pełnienia. Informacje te pozwalają określić, czy nie zostało naruszone prawo pracownika do 11-godzinnego nieprzerwanego dobowego odpoczynku.

Ewidencja uproszczona

Ewidencja czasu pracy podlega ograniczeniu względem pracowników określonych Ustawie Kodeks pracy, czyli:

 • objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 • zarządzających zakładem w imieniu pracodawcy, 
 • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Uproszczenie ewidencji czasu pracy w przypadku tych pracowników polega na braku obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Prowadzenie ograniczonej ewidencji nie zwalnia jednak pracodawcy z pozostałych wymogów związanych z jej prowadzeniem. 

Ewidencja czasu pracy – forma

Pracodawca może wybrać papierową bądź elektroniczną formę prowadzenia ewidencji czasu pracy.  Wybierając ewidencję czasu pracy w formie papierowej, pracodawca musi zapewnić warunki, które pozwolą zabezpieczyć ewidencję czasu pracy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych. 

Okres przechowywania ewidencji 

Ewidencję czasu pracy pracodawca ma obowiązek przechowywać przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że przepisy odrębne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Pracodawca, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy, dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika które sankcjonowane są karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Żródło: bizin.pl