Menu Zamknij

GDZIE W POLSCE JEST NAJNIŻSZE BEZROBOCIE? KTÓRE WOJEWÓDZTWA MAJĄ NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W PKB? COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD SYTUACJI GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWACH

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-V 2021 roku.

Województwo wielkopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia (3,7%).

Na najwyższe wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie mogą liczyć mieszkańcy województwa mazowieckiego. W okresie I-V 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 463 PLN a w budownictwie 7 188 PLN.

Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 35,5%).

W budownictwie najlepsze wyniki zanotowano w województwie zachodniopomorskim (wzrost produkcji o 81,5%).

Bezrobocie

W maju liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1026,7 tys. osób i była o 27,1 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 15,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu maja 6,1% była o 0,2 pkt proc. niższa niż w kwietniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

W maju najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (9,7%), podkarpackim (8,7%) i kujawsko-pomorskim (8,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,9%) i mazowieckim (5,1%).

Maj zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną począwszy od marca. Silnym jest wciąż bowiem wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, jednak skala poprawy tak w marcu jak i kwietniu była słabsza od typowej. Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono część branż (przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego).

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 719 PLN w przemyśle i 5 534 PLN w budownictwie. W stosunku do wyniku z ubiegłego roku płace w przemyśle okazały się o 8,2% wyższe a w budownictwie wzrosły o 5,3%.

Jeśli chodzi o wysokość przeciętnej płacy w przemyśle, najlepszym wynikiem może pochwalić się województwo mazowieckie (6 463 PLN). Dalej plasują się województwa: dolnośląskie (6 245 PLN) i śląskie (6 113 PLN). Najniższe płace zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 871 PLN), podlaskim (5 013 PLN) i podkarpackim (5 023 PLN).

Najwyższe płace w budownictwie zanotowano w województwach: mazowieckim (7 188 PLN), dolnośląskim (5 835 PLN) i podlaskim (5 689 PLN). Z kolei najniższe wynagrodzenia w budownictwie zanotowano w województwach: podkarpackim (4 351 PLN), lubelskim (4 368 PLN) i świętokrzyskim (4 419 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 18,1% wyższa niż rok wcześniej. Wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w niemal wszystkich województwach. Najwyższy wzrost osiągnięto w województwie dolnośląskim (o 35,5%). Wzrostami mogły się pochwalić również województwa: śląskie (o 21,8%), podkarpackie (o 21,2%), wielkopolskie (o 18,3%), małopolskie (o 15,7%), zachodniopomorskie (o 15,4%), lubelskie (o 14,9%), kujawsko-pomorskie (o 14,7%), lubuskie  (o 14,6%), mazowieckie (o 13,6%), opolskie (o 13,4%), łódzkie (o 11,7%), świętokrzyskie (o 10,9%), podlaskie (o 9,9%) i pomorskie (o 6,9%). Podobnie, jak w poprzednim okresie województwem, w którym produkcja spadła w stosunku do ubiegłego roku, było warmińsko-mazurskie (spadek o 1,6%).

Dane o wydajności w przemyśle w okresie I-V 2021 pokazują wzrost przeciętnie o 18,7% w skali całego kraju. Wydajność wzrosła we wszystkich województwach. Najlepiej pod tym względem wypadły województwa: dolnośląskie (wzrost o 35,6%), śląskie (o 23,4%) i podkarpackie (o 22,7%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 5,6% w stosunku rocznym. Wzrosty zanotowano w dwunastu województwach – największy w zachodniopomorskim (o 81,5%). W pozostałych czterech produkcja spadła. Najmocniejsze spadki widoczne były w województwie świętokrzyskim (30,1%) oraz dolnośląskim (o 12,7%).

W skali całego kraju wydajność w budownictwie w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku wzrosła o 7,3%. Największy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 81,7%) a największy spadek w dolnośląskim (o 10,5%).

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-maj 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 87 148 mieszkań (o 8,9% więcej w stosunku do analogicznego okresu ub. r.  Największą dynamikę zanotowało województwo podlaskie, w którym oddano 53,8% mieszkań więcej niż rok wcześniej. Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo śląskie i warmińsko-mazurskie, w których oddano odpowiednia o 4,8% i 4,2% mieszkań mniej niż przed rokiem.

Źródło: www.kig.pl