Menu Zamknij

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA E-SZKOLENIE

Szanowni Państwo,
Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa zaprasza na E-szkolenie: „Gospodarka odpadami w świetle najnowszych zmian prawa”

Dowiecie się Państwo o:

 • Najistotniejszych aspektach prawidłowej gospodarki odpadami
 • Wymaganiach wynikających z aktów prawnych oraz kierunkach działań celem dostosowania się do nowych wymogów dotyczących gospodarki odpadami
  w przedsiębiorstwie
 • Praktycznej optymalizacji gospodarki odpadami,
 • Ewidencji i sprawozdawczości BDO
 • Sposobie naliczania opląt produktowych
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio bądź pośrednio odpowiedzialnych za realizacje obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Zakres tematyczny:

 • Prawne aspekty zarządzania środowiskiem
 • Postępowanie administracyjne z pozycji strony: rozprawa administracyjna, odwołanie od decyzji, skarga na bezczynność organu
 • Kompetencje organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • Zasady prawidłowego przygotowania raportów oraz sporządzania sprawozdań
 • Uprawnienia instytucji kontrolnych
 • Studia przypadków

Program szkolenia:

Gospodarka odpadami (I – szy dzień szkolenia 9:00-17:00)

 • Uwarunkowania prawne
 • Zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy
  o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 • Przegląd najważniejszych przepisów z zakresu gospodarki odpadami (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) wg aktualnego stanu prawnego
  z uwzględnieniem najważniejszych obowiązków przedsiębiorców wynikające
  z tych przepisów;
 • Zakres obowiązywania ustawy o odpadach, wyłączenia;
 • Omówienie obowiązujących Definicji z uwzględnieniem stosowania ich
  w praktyce;
 • Zasady i sposób klasyfikacji odpadów wg. przepisów ustawy o odpadach rozporządzenia ws. katalogu odpadów;
 • Hierarchia sposobów postępowania z odpadami z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wynikających z nie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów w tym zakresie;
 • Zasada bliskości;
 • Obowiązki prowadzących magazynowanie i składowanie odpadów, a w tym dopuszczalny czas magazynowania odpadów oraz wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 • Usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania;
 • Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów
  (w tym szczególne  przypadki dotyczące odpadów niebezpiecznych)
  z uwzględnieniem uprawnień odbiorcy odpadów (wymagane decyzje)
  oraz konsekwencji
  wynikających z przekazywania odpadów odbiorcom do tego nie uprawnionym;
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w tym: zmiany w zakresie informacji podawanych we wnioskach, uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Zaświadczenia o niekaralności;
 • Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (w zakresie odzysku
  i unieszkodliwiania) a w szczególności: masy magazynowanych odpadów, pojemności miejsc magazynowania odpadów (w tym sposoby ich wyliczania), uzgodnienia z Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną
  i organami gminy, Zaświadczenia o niekaralności i Oświadczenia;
 • Transport odpadów (zasady, wymagane uzgodnienia);
 • Ewidencja odpadów, a w tym aktualny stan prawny w zakresie obowiązków prowadzących ewidencje odpadów, zwolnienia z prowadzenia ewidencji;
 • Sprawozdawczość odpadowa;
 • Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów (omówienie rodzajów przewinień za które grozi wstrzymanie oraz procedura postępowania organów kontrolnych);
 • Przepisy karne i kary pieniężne.

Baza BDO – ewidencja i sprawozdawczość odpadów
(II – gi dzień szkolenia 9:00-17:00)

 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.
  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku;
 • Obowiązki edukacyjne dla wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych, zmiany dotyczące kaucjonowania opakowań po środkach niebezpiecznych;
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach;
 • Zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty
  w opakowaniach;
 • Rejestr BDO przedsiębiorców podlegających ustawie;
 • Zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek;
 • Przykłady wyliczania wysokości należnej opląty produktowej;
 • Obowiązki organów administracji oraz nowe administracyjne kary pieniężne
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach definicje ustawowe;
 • rejestr przedsiębiorców w BDO;
 • obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory; obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy;
 • wzory formularzy;
 • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy pomoc de minimis;
 • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych;
 • Rejestr BDO
 • nowe kategorie przedsiębiorców objętych obowiązkiem BDO;
 • wniosek elektroniczny,
 • nowe wzory wniosków rejestrowych i aktualizacyjnych
 • rodzaje wpisów dla rożnych podmiotów wprowadzających opakowania, produkty i produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami: wytwórców, transportujących, zbierających, przetwarzających, recyklerów, organizacji odzysku, itd..
 • indywidualne konta użytkowników BDO,
 • kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów,
 • wykreślenie z urzędu z rejestru na skutek rażących naruszeń przepisów prawa,
 • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o odpadach w zakresie BDO
 • Rejestr BDO od 1 stycznia 2020
 • rejestracja i logowanie w bazie BDO,
 • nowe moduły do prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań dotyczących produktów, opakowań i odpadów,
 • rodzaje sprawozdań i terminy składania, od 01.01.2020 r. przejecie dotychczasowych obowiązków przez marszałków województw od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zużytego sprzętu i wprowadzania pojazdów, w tym składanie sprawozdań za rok 2019
 • Oplata recyklingowa za torebki foliowe:
 • najnowsze zmiany w przepisach ustawy o gospodarce opakowaniami
  i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach,
 • obowiązki prowadzących jednostki handlu detalicznego,
 • obowiązek rejestracji w BDO,
 • system księgowy poza baza BDO płatności z tytułu opląty recyklingowej na konta urzedów marszałkowskich,
 • pierwsze sprawozdanie za rok 2019 wprowadzane za pośrednictwem bazy BDO

Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie BDO

Konsultacje, dyskusja, analiza przykładów z praktyki uczestników

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 grudnia br.

Wykładowcy – pracownicy wydziałów ochrony środowiska Urzedów Marszałkowskich bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie omawianego prawa.

Koszt uczestnictwa wynosi :

1 osoba z firmy 799

2-4 osoby z firmy 699 zl/osoba

5 i więcej osób z firmy 649 /osoba

1 wybrany dzień szkolenia

1 osoba z firmy 449

2-4 osoby z firmy 399 zl/osoba

5 i więcej osób z firmy do uzgodnienia

Formularz zgłoszeniowy można uzyskać pod numerem telefonu
33 822 00 14 oraz pod adresem email biuro@euro-instytut.pl .

Zgłoszenie oraz zaplata za szkolenie w terminie do 1 grudnia br. 10% rabatu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres podany na karcie zgłoszenia emailem. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążąca umowa zawarta pomiędzy organizatorem a Zgłoszeniodawca. 982D8E0DE9002E4A7010