Menu Zamknij

IMPORT USŁUG A PODATNIK ZWOLNIONY Z VAT

Szanowni Państwo,
Obecnie w łatwy sposób możliwe jest zakupienie usługi od zagranicznego kontrahenta.

Rozliczenie takiego zakupu do firmy, uzależnione jest od tego, czy podatnik jest vatowcem,
czy korzysta
ze zwolnienia z VAT. Sprawdź, w jaki sposób rozliczany jest import usług u nievatowca!

Kiedy występuje import usług?

Po stronie nabywcy import usług występuje wtedy, gdy podmiot świadczący usługę nie posiada stałego miejsca zamieszkania
lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju nabywcy (Polski). Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT za import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca.

Import usług a obowiązek naliczenia podatku

W przypadku importu usług, do których zastosowanie ma art. 28b podatek ma obowiązek naliczyć nabywca usług.
Dotyczy to zarówno czynnych podatników VAT, jak i zwolnionych.

Dla potrzeb art. 28b i 28c definicję podatnika określa bowiem
art. 28a ustawy o VAT:

1) ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:

a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a,
która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Import usług a rozliczenie podatku VAT

Czynny podatnik VAT

Różnice są widoczne dopiero przy rozliczeniu podatku VAT.
Czynni podatnicy VAT naliczając podatek korzystają z atutów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Naliczony według krajowej stawki podatek VAT trafia na podstawie faktury zarówno do rejestru VAT zakupu, jak i sprzedaży.
W związku z czym import usług dla czynnego podatnika VAT jest neutralny pod względem podatku
od towarów i usług.

Podatnik zwolniony z VAT

Natomiast inaczej sytuacja wygląda w przypadku rozliczenia importu usług u nievatowca. Ten również ma obowiązek naliczyć krajową stawkę VAT dla danej usługi. Nievatowiec nie będzie miał jednak możliwości odliczenia tej kwoty VAT. W związku z tym należny podatek VAT będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie podatnik niebędący czynnym podatnikiem VAT musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty. Po zapłaceniu wartość z deklaracji VAT-9M nievatowiec może ująć w kosztach.

Import usług przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT
a konieczność rejestracji do VAT-UE

Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji do VAT.
Po zarejestrowaniu podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług. Jeśli u nievatowca występuje import usług, wówczas zobowiązany jest on do złożenia deklaracji VAT-9M, odpowiednio za okres w którym import miał miejsce.

Księgowanie faktury za import usług u nievatowca
w wfirma.pl

W systemie wfirma.pl można w bardzo łatwy sposób zaksięgować fakturę dotyczącą importu usług u nievatowca.
W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy wybrać jako rodzaj wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ,
a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT USŁUG ART. 28B. Jeśli dodatkowo faktura dotycząca importu usług została wystawiona w walucie obcej należy w polu WALUTA wybrać odpowiednią. Następnie wartość faktury należy wprowadzić w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, odpowiednią dla danej transakcji.

Tak zaksięgowana faktura zostanie automatycznie przeliczona
na PLN a następnie ujęta w KPiR oraz rejestrze VAT transakcji zagranicznych.

Źródło: www.poradnikprzedsiębiorcy.pl