Menu Zamknij

JAK DOKONAĆ ODLICZENIA VAT?

W sytuacji gdy czynny podatnik zakupił towary lub usługi, a zakup ten służył wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym VAT, ma on prawo do odliczenia podatku VAT. W związku z tym warto wiedzieć, w jakim okresie możliwe jest odliczenie VAT oraz jakie zmiany z tym związane wprowadza SLIM VAT 2. 

Odliczenie VAT

Uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy jednak nie wcześniej niż za okres, w którym otrzymano fakturę. Jeśli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej wymienionym terminie, co do zasady może odliczyć VAT w deklaracji podatkowej:

  • za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych – w przypadku rozliczenia miesięcznego
  • za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych – w przypadku rozliczenia kwartalnego

Faktura przed transakcją a odliczenie VAT 

Wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży może mieć wpływ na odliczenie podatku VAT u nabywcy. Nabywca może bowiem odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Kluczowy jest tutaj „obowiązek podatkowy”, ponieważ w szczególnych przypadkach powstaje on w dacie wystawienia faktury. Sytuacje, w których obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia, opisuje ustawodawca w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o VAT i są nimi:
świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;

dostawy książek drukowanych z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika;

  • czynności polegające na drukowaniu książek – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług
  • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych; najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

W sytuacji gdy podatnik otrzyma fakturę zakupu, która dokumentuje przyszłą sprzedaż i należy do wyżej wymienionego katalogu, obowiązek podatkowy powstaje z datą jej wystawienia. Oznacza to, że podatnik będzie mógł odliczyć VAT z datą odbioru faktury, nawet jeśli miała miejsce przed sprzedażą.

Odliczenie VAT naliczonego poprzez korektę deklaracji

Jeżeli podatnik nie odliczył VAT w przysługującym okresie, aby móc skorzystać z tego prawa, powinien złożyć korektę deklaracji (w pliku JPK_V7 trzeba skorygować część deklaracyjną i ewidencyjną) za okres, w którym otrzymał fakturę lub od 1 października 2021 roku w związku z wejściem SLIM VAT 2 możliwa jest korekta w celu odliczenia VAT w jednym z okresów rozliczeniowych, w których można było odliczyć VAT. Co ważne, do korekty pliku JPK_V7 nie trzeba dołączać pisemnego uzasadnienia złożenia korekty.

Faktura korygująca a termin odliczenia VAT

W przypadku gdy otrzymana faktura korygująca jest „na plus” (tzw. korekta zwiększająca), wtedy odliczenie VAT odbywa się według zasady ogólnej, czyli w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż za okres, w którym otrzymano fakturę korygującą. Zasadniczo odliczenie VAT występuje więc w dacie odbioru faktury korygującej lub w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych, jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie, lub w dwóch, w sytuacji gdy rozlicza się kwartalnie.

Jeśli faktura jest „in minus” (tzw. korekta zmniejszająca), to odliczenie VAT następuje w dacie uzyskania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienia i spełnienie warunków korekty. Wpis dokonywany jest na podstawie otrzymanej faktury korygującej. Natomiast jeśli nabywca jej nie otrzyma, to i tak w dacie uzyskania wspomnianej dokumentacji będzie musiał dokonać pomniejszenia podatku VAT. Pomniejszenie to w pliku JPK_V7 oznacza się symbolem „WEW” z racji tego, że nabywca nie posiada faktury korygującej. Co ważne, późniejsze otrzymanie korekty nie powoduje konieczności skorygowania zapisu w ewidencji – w tym przypadku podstawę stanowi dokumentacja ustalająca warunki korekty.

Odliczenie VAT z faktur małego podatnika

Prawo do odliczenia podatku VAT, naliczonego przez małych podatników rozliczających się metodą kasową, powstaje nie wcześniej niż za okres, w którym podatnik dokona zapłaty za towary lub usługi. Jeśli więc podatnik rozliczający się metodą kasową otrzyma fakturę, to póki jej nie zapłaci, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Jeśli podatnik nie odliczy podatku VAT w dacie płatności, standardowo może odliczyć VAT w ciągu trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, gdy rozlicza się miesięcznie, lub dwóch, w sytuacji kiedy rozlicza się kwartalnie.

Źródło: www.bizin.pl