Menu Zamknij

JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ PARAGON ZA AUTOSTRADĘ W KOSZTACH FIRMOWYCH?

Paragon za autostradę – dowód księgowy

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR określa wydatki, dla których wystarczającym dowodem ujęcia ich w podatkowej księdze jest paragon. Do wydatków tych można zaliczyć te związane z zakupem krajowym (materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych w jednostkach handlu detalicznego) oraz zagranicznym – paliwa i oleje.
Z uwagi na specyfikę dokonywania opłat za autostradę oraz trudności związanych z procesem pozyskania faktury, paragon za autostradę może być podstawą dokonania zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako “inny dowód”.

Paragon za autostradę – faktura VAT 

W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, za fakturę uznaje się również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:

  • numer i data wystawienia
  • imię i nazwisko lub nazwa podatnika
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi
  • kwotę podatku
  • kwotę należności ogółem.

Zagraniczny paragon za autostradę

Zagraniczny paragon za autostradę również akceptowany jest jako dowód poniesienia kosztu. Żeby uniknąć ewentualnych problemów, warto opisać taki paragon wskazując wyjazd, podczas którego był poniesiony wydatek i jego cel. 

Należy pamiętać, że w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty ujmowane są w walucie polskiej. Poniesioną opłatę za autostradę w walucie obcej należy zatem przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

Warto mieć na uwadze, że zagraniczne paragony za autostradę nie dają podatnikom możliwości odliczenia podatku VAT. Wydatek ujmuje się więc jako koszt w kwocie brutto. Przedsiębiorcy mają jednak możliwość ubiegania się o zwrot opłaconego za granicą podatku od wartości dodanej. Jeżeli wniosek o zwrot zostanie rozpatrzony pomyślnie, przedsiębiorca zwróconą kwotę powinien ująć jako pozostały przychód z działalności. 

ŻRÓDŁO: bizin.pl