Menu Zamknij

JAK ROZLICZAĆ PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ?

Uzyskane przychody, których nie można przyporządkować do żadnej z podstawowych kategorii przychodów uznawane są za przychody z innych źródeł. Warto pamiętać, że w większości przypadków również od nich należy odprowadzić podatek dochodowy.

Czym są przychody?

Wyróżnić można wiele różnego rodzaju przychodów. Ich zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy leży po stronie podatnika, co ma późniejszy wpływ na sposób ich rozliczenia oraz stawki podatku.

Jakie są źródła przychodów?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy PIT do źródeł przychodów można zaliczyć m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • działy specjalne produkcji rolnej;
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą

Przychody z innych źródeł

Przychody z innych źródeł zostały wymienione w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich m.in.:

 • przychody osiągane z działalności niezarejestrowanej (zdefiniowanej w ustawie Prawo przedsiębiorców)
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
 • alimenty
 • stypendia
 • dopłaty i nagrody
 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny
 • należne przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego
 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych.

Czy od przychodów z innych źródeł trzeba odprowadzać podatek dochodowy?

Uzyskanie przychodów z innych źródeł nie zawsze powoduje konieczność odprowadzenia podatku dochodowego. Przykładem mogą być alimenty oraz dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny. Art. 21 ustawy o PIT stanowi zamknięty katalog zwolnień z których mogą korzystać przychody z innych źródeł.

Jak rozliczyć przychody z innych źródeł?

Od przychodów z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek ustalić wysokość podatku, a następnie odprowadzić go do urzędu skarbowego. Podmiot wypłacający przychody z innych źródeł nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

Przychody z innych źródeł rozlicza się w deklaracji PIT-36, w której wykazuje się dochody, od których płatnik nie pobrał zaliczki. Przychody z innych źródeł opodatkowane są według skali podatkowej (17% oraz 32%)

Podmiot wypłacający przychody z innych źródeł zobowiązany jest natomiast do sporządzenia i wysłania do podatnika i urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika informacji PIT-8C.

Źródło: www.bizin.pl