Menu Zamknij

JAKIE SANKCJE GROŻĄ ZA SPRZEDAŻ NIEZAREJESTROWANĄ NA KASIE FISKALNEJ?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa każda sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej. Czasami może się zdarzyć sytuacja w której miała miejsce sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej. Co zrobić w takiej sytuacji?

Obowiązkowe rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

Obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych zawarty został w z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kas fiskalnych określa szereg zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych.
Z treści rozporządzenia nie wynika jednak, że podatnik zobligowany do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności może zrezygnować z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w chwili, gdy transakcja została udokumentowana fakturą.

Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej w chwili udokumentowania jej w całości fakturą dotyczy:

  • pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem z wyłączeniem usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych);
  • wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • usług związanych z obsługą rynku nieruchomości;
  • dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Możliwe sankcje

Zgodnie z artykułem 62 § 4 kodeksu karnego skarbowego karze podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Wysokość sankcji od lipca 2023 roku od 120 zł do 48 000 zł stawki dziennej.

Jak uniknąć sankcji?

Żeby uniknąć sankcji za sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej, można skorzystać z instytucji czynnego żalu. Należy jednak pamiętać, że instytucji czynnego żalu można jedynie skorzystać wówczas, gdy stosuje się go w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego, a także uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

W chwili, gdy podatnik zauważył, że dokonał sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej, powinien ją niezwłocznie zewidencjonować. Jednocześnie powinien pamiętać, by przychód wykazać w tym okresie, w którym sprzedaż faktycznie miała miejsce.

ŹRÓDŁO: bizin.pl