Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – PROJEKT USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DRUK SEJMOWY 899)

Szanowni Państwo,
Aktualnie w Sejmie RP procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 899).

Projektowana ustawa przewiduje m.in. w związku z obostrzeniami wynikającymi z COVID, faktyczne wyłączenie ławników jako czynnika społecznego ze składów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy oraz liczne odstępstwa od zasady jawności postępowań.

Obecnie w sprawach cywilnych dwaj ławnicy pod przewodnictwem zawodowego sędziego w postępowaniu procesowym rozpoznają w I instancji następujące sprawy z zakresu prawa pracy:

  • o ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy;
  • o naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane;
  • o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;
    oraz w niektórych sprawach ze stosunków rodzinnych.

Projekt dostępny jest pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=899

PILNE! Nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków, zwłaszcza odnośnie projektowanych zmian przewidujących wyłączenie ławników ze składów sądów, możliwe jest do dnia 11 marca 2021 r., (czwartek), do godz. 12:00.