Menu Zamknij

KONSULTACJE RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Rzecznik MŚP otrzymał do konsultacji następujące projekty:
USTAWA O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (UD 200)Nowelizacja kluczowych ustaw mających zastosowanie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzszących, w szczególności:
1) ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537, z późn. zm.), zwanej dalej „specustawą jądrową”;
2) ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2623, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo atomowe”;
3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.).

Zmiany w ww. aktach prawnych powinny przewidywać w szczególności:
1) doprecyzowanie przepisów dotyczących decyzji zasadniczej oraz przesunięcie jej na wcześniejszy etap procesu licencjonowania elektrowni jądrowej;
2) rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej;
3) rozszerzenie zakresu przedmiotowego decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również do pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
4) uzupełnienie art. 12 ust. 4 o odesłanie do art. 6 ust. 6 ustawy (tak aby do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji, zastosowanie miała regulacja zgodnie, z którą w razie zbycia nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie tej decyzji, nabywca lub zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela);
5) doprecyzowanie art. 14 ust. 6 przez wskazanie wprost, że skarga na decyzję wojewody o odszkodowaniu przysługuje również inwestorowi (z którego środków pieniężnych jest wypłacane odszkodowanie);
6) wprowadzenie obowiązku przekazywania bezpłatnie danych do inwestora obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
7) wyłączenie stosowania ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z późn. zm.) w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
8) doprecyzowanie na jakie konkretnie elementy prac budowlanych i czynności rozruchowych wymagane jest zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem PAA”;
9) jednoznaczne uregulowanie dopuszczenia do dalszego prowadzenia ruchu bloku po pozytywnych wynikach testów rozruchowych, do czasu uzyskania zezwolenia Prezesa PAA na eksploatację, na podstawie warunków zezwolenia na rozruch;
10) doprecyzowanie przepisów o wyznaczaniu i wprowadzaniu obszaru ograniczonego użytkowania.LINK DO PROJEKTU >>
UWAGI, WNIOSKI I KOMENTARZE MOŻNA NADSYŁAĆ DO DNIA 30.07.2021 R. NA ADRES: RADA.PRZEDSIEBIORCOW@RZECZNIKMSP.GOV.PL
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY WS. EKSPERTYZY NAWIGACYJNEJ I EKSPERTYZ TECHNICZNYCH DLA MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ I ZESPOŁU URZĄDZEŃ (141)W obowiązującym porządku prawnym brak jest regulacji określających merytoryczny zakres ekspertyz sporządzanych dla morskich farm wiatrowych budowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, dotyczących oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach morskich, a także wpływu morskiej farmy wiatrowej na funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem statków będącego w dyspozycji organów administracji morskiej (Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego) oraz morskie systemy łączności radiowej (Światowy Morski System Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa (GMDSS) oraz System Łączności Operacyjnej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa).

Brak regulacji prawnych w opisanym powyżej zakresie powoduje, że przedkładane do zatwierdzenia przez organy administracji morskiej ekspertyzy są wadliwe i niekompletne, co wpływa na nadmierną czasochłonność procesu uzgadniania treści ww. dokumentów oraz generuje znaczne obciążenia dla organów administracji morskiej związane z koniecznością wielokrotnej weryfikacji tych bardzo obszernych i merytorycznie złożonych opracowań.

Opisana powyżej luka prawna jest niekorzystna zarówno dla inwestorów planujących budowę morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, jak również dla organów administracji morskiej realizujących zadania m.in. w zakresie bezpieczeństwa żeglugi statków oraz ochrony środowiska morskiego.LINK DO PROJEKTU >>
UWAGI, WNIOSKI I KOMENTARZE MOŻNA NADSYŁAĆ DO DNIA 05.08.2021 R. NA ADRES: RADA.PRZEDSIEBIORCOW@RZECZNIKMSP.GOV.PL
USTAWA W ZW. Z ZAPEWNIENIEM ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO ORAZ OCHRONY INWESTORÓW NA TYM RYNKU (UD 235)Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, dalej „projekt ustawy”, ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych, zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) obowiązków nadzorczych oraz ujednolicenia rozwiązań prawnych w zakresie ochrony i dostępu do tajemnic prawnie chronionych, poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących.

Wprowadzone w niektórych ustawach sektora finansowego zmiany zakładają ujednolicenie rozwiązań prawnych w zakresie uprawnień poszczególnych służb do uzyskiwania informacji zawierających tajemnice prawnie chronione, a także rozszerzenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o przekazaniu danych uprawnionym służbom.

Zmiany te podyktowane są koniecznością zapewnienia skutecznego działania instytucji państwowych zaangażowanych w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz wynikają z rekomendacji Zespołu zadaniowego ds. opracowania metodyki postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym powołanego w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020”

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian w ustawach regulujących wykonywanie działalności przez podmioty rynku finansowego. Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego podyktowane są koniecznością ich dostosowania do różnych zachodzących na nim dynamicznych zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (przyjętej w uchwale nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (M.P. poz. 1027)), w szczególności w zakresie ułatwienia funkcjonowania podmiotom nadzorowanym poprzez uproszczenie procedur licencyjnych oraz obowiązków w zakresie raportowania, ale także w zakresie wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych.

Podjęcie działań zmierzających do dokonania nowelizacji w tych obszarach ma się przysłużyć do realizacji najistotniejszych długoterminowych celów rozwojowych rynku finansowego, w tym rynku kapitałowego oraz przyczynić się do odbudowy zaufania inwestorów indywidulanych do rynku finansowego. Cele te są możliwe do osiągnięcia poprzez dokonanie odpowiednich zmian w przepisach prawa.LINK DO PROJEKTU >>
UWAGI, WNIOSKI I KOMENTARZE MOŻNA NADSYŁAĆ DO DNIA 30.07.2021 R. NA ADRES: RADA.PRZEDSIEBIORCOW@RZECZNIKMSP.GOV.PL
ROZPORZĄDZENIE WS. UZNAWANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW I ZRZESZEŃ ORGANIZACJI PRODUCENTÓW ORAZ ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKACH ROLNYCH INNYCH NIŻ RYNKI MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH ORAZ OWOCÓW I WARZYW (230)Przedmiotowy projekt rozporządzenia ma wychodzić naprzeciw uwagom zgłaszanym przez przedstawicieli związków branżowych zrzeszających producentów surowca tytoniowego, z których wynika potrzeba ujednolicenia warunków dotyczących tworzenia grup producentów rolnych i organizacji producentów w sektorze tytoniu.

W związku z powyższym, w projekcie przewiduje się zmodyfikowanie wymogów w zakresie tworzenia organizacji producentów w sektorze tytoniu, poprzez określenie minimalnej liczby członków organizacji będących producentami oraz wprowadzenie obowiązku minimalnej rocznej produkcji członków organizacji, wprowadzanej do obrotu przez tę organizację – na poziomie 180 ton.LINK DO PROJEKTU >>
UWAGI, WNIOSKI I KOMENTARZE MOŻNA NADSYŁAĆ DO DNIA 27.07.2021 R. NA ADRES: RADA.PRZEDSIEBIORCOW@RZECZNIKMSP.GOV.PL