Menu Zamknij

KONSULTACJE RZECZNIKA MŚP – UWAGI PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,
w imieniu Biura Rzecznika MŚP przekazujemy do konsultacji projektu ustawy. Wszystkie Państwa uwagi proszę przesłać do dnia 25 sierpnia br. na adres e-mail: izba@riph.eu. Otrzymane od Państwa sugestie Izba jako członek Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku MŚP przekaże do dalszej konsultacji

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ NIEKTÓRE INNE USTAWY (UC81)

Opis projektodawcy:
„Zgodnie z art. 8a ust. 7 znowelizowanej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), które zostały ustanowione przed dniem 4 lipca 2018 r., powinny być zgodne z tym artykułem do dnia 5 stycznia 2023 r. Niniejszym projektem ustawy dostosowany zostanie system ROP określony w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W celu zapewnienia zgodności systemów ROP ze zmianami wprowadzonymi w powyższej dyrektywie, rekomenduje się m.in.:
1) wyszczególnienie w strumieniu opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz pozostałych opakowań. Zastosowanie takiego podziału jest inicjatywą własną, niewynikającą z przepisów UE. Niemniej podział ten jest niezbędny w celu rozróżnienia opakowań, w których wprowadzane są produkty, które będą podlegały opłacie opakowaniowej oraz te, które nie będą jej podlegały;
2) wprowadzenie obowiązkowej opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzającego produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych za każdy kilogram opakowania wprowadzonego do obrotu z produktem, co jest związane z odpowiedzialnością finansową producentów;
3) nadanie Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu uprawnień do nadzoru nad systemem ROP, w tym obejmującym opakowania;
4) wprowadzenie wynagrodzenia płaconego przez wprowadzającego produkty w opakowaniach na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów, obliczanego na podstawie co najmniej stawek minimalnych oraz masy opakowań;
5) wprowadzenie obowiązku dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, do zapewnienia poziomów zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach;
6) wprowadzenie możliwości objęcia opakowań innych niż butelki wymienione w powyższym punkcie obowiązkiem zapewnienia poziomów zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w tych opakowań, w drodze rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra. „

LINK DO PROJEKTU