Menu Zamknij

NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 15.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków pracodawców w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Osoby, których dotyczy nabór wniosków:

Wniosek składa pracodawca. Wsparcie dotyczy zarówno pracodawcy jak i zatrudnionych przez niego pracowników. Pracownicy winni być zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wnioskowane kształcenie ustawiczne musi zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2021 r.

Wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie udzielane maksymalnie do wysokości  8000,00 zł netto na jednego uczestnika.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  należy składać w urnie znajdującej się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29,  w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz za pośrednictwem operatora pocztowego, z dopiskiem: „dotyczy KFS” (o dniu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje:

W roku 2021 zostały przyjęte następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegajacych rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoja działalność.
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy spolecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi lub osobami z grupy ryzyka cięzkiego przebiegu tej choroby.
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.
Priorytet 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 Starosta rozpatruje wnioski złożone w ogłoszonym przez Urząd terminie naboru.
Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia, zgodnie z rozporządzeniem:

  1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
  2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wymagane dokumenty:

Druk wniosku w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce: Dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Krajowy Fundusz Szkoleniowy (FP).

Źródło: www.czestochowa.praca.gov.pl