Menu Zamknij

NOWA STRUKTURA PLIKU JPK V7 – JUŻ OD PAŹDZIERNIKA

Nowa struktura pliku JPK V7 wchodzi w życie od 1 października dla wszystkich przedsiębiorców, po tym jak termin przesunięto z 1 kwietnia dla dużych firm i 1 lipca dla sektora MŚP, z uwagi na pandemię koronawirusa.

Zmiany oznaczają, że w nowym pliku zostaną teraz zawarte dane ujmowane poprzednio w deklaracji VAT i pliku JPK VAT.

Wprowadzenie nowej struktury JPK V7

Nowa struktura pliku JPK V7 zostanie wprowadzona celem uproszczenia podatnikom VAT ewidencjowania, gdyż zamiast obowiązku przekazywania i deklaracji VAT i pliku JPK VAT, będą zobligowani do wysyłki jedynie pliku JPK V7. Ponadto, ma to oznaczać większą efektywność kontroli dla fiskusa i lepszą skuteczność w eliminowaniu szarej strefy. Co ważne, korekty okresów przed 1 października, czyli datą wprowadzenia nowego pliku JPK V7, należy dokonywać w oparciu o wcześniej obowiązujące pliki, czyli JPK VAT i deklarację VAT.

Nowa struktura JPK V7

Plik JPK V7 będzie się składać z części ewidencyjnej, znanej dotychczas z pliku JPK VAT, oraz deklaracyjnej, która przypominać będzie dane wysyłane uprzednio w deklaracji VAT. Dodatkowo wprowadzono oznaczenia dla transakcji wrażliwych, które często są przedmiotem oszust podatkowych.

Dwa warianty dokumentu JPK V7

Plik JPK V7 obowiązuje w dwóch wersjach, zależnie od formy rozliczenia VAT zadeklarowanej przez podatnika, zatem JPK V7M dla rozliczeń miesięcznych i JPK V7K dla kwartalnych. Terminy wysyłki plików postoją bez zmian – do 25. dnia miesiąca. Plik JPK V7M zawiera części deklaracyjną i ewidencyjną, zaś JPK V7K za pierwsze dwa miesiąca kwartału tylko część ewidencyjną, zaś za trzeci miesiąc kwartału – ewidencyjną i deklaracyjną skumulowaną za cały kwartał.

Główne elementy pliku JPK V7

Plik JPK V7 będzie podzielony na część ewidencyjną i deklaracyjną, a główny schemat zawierać będzie pola:

 • „Nagłówek” – z okresem, za jaki jest składany plik, celem jego złożenia oraz danymi urzędu skarbowego, do którego jest kierowany i datą złożenia pliku,
 • „Deklaracja” – z danymi koniecznymi do wyliczenia podatku należnego i naliczonego, wartością podatku podlegającego wpłacie do US lub kwotą zwrotu wraz ze wskazaniem formy i sposobu jej dokonania,
 • „Podmiot1” – z danymi identyfikującymi podatnika,
 • „SprzedazWiersz” – z danymi pozwalającymi na rozliczenie podatku należnego,
 • „SprzedazCtrl” – z liczbą wierszy oraz wartością podatku należnego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie,
 • „ZakupWiersz” – z danymi pozwalającymi na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego,
 • „ZakupCtrl” – z liczbą wierszy oraz wartością podatku naliczonego wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy rozliczenie.

Grupy towarów i usług w JPK V7

W nowej strukturze pliku JPK V7 koniecznie będzie oznaczenie towarów i usług w sposób skrupulatny. Wprowadzono 13 grup towarów i usług wrażliwych z oznaczeniami takimi jak:

 • GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych,
 • GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
 • GTU_03 – dostawy oleju opałowego oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
 • GTU_04 –dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,
 • GTU_05 – dostawy odpadów,
 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich,
 • GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych,
 • GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych,
 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
 • GTU_11 –świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Transakcje szczególne w JPK V7

Dodatkowo w JPK V7 trzeba będzie wskazać transakcje szczególne ze specjalnymi oznaczeniami, to jest:

 • „TT_WNT” – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • „TT_D” – wobec dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • „MR_T” – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży,
 • „MR_UZ” – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych,
 • „I_42” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 • „I_63” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 • „B_SPV” – dla transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu,
 • „B_SPV_DOSTAWA” – dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon,
 • „B_MPV_PROWIZJA” – wobec świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia.

Co oprócz JPK V7?

Wprowadzenie nowej struktury pliku JPK V7 oznacza likwidację deklaracji VAT, a także załączników jak VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT. W dalszym ciągu koniecznie będzie wysyłanie, wedle dotychczasowych reguł, plików takich jak VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14

Kara za błędy w pliku

Co grozi za złe wypełnienie pliku JPK V7? Surowa kara – 500 zł za każdy błąd osobno. Kary będzie można uniknąć, jeśli w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia błędu, podatnik skoryguje plik lub złoży stosowne wyjaśnienie.

Źródło: www.mala-firma.pl