Menu Zamknij

NOWY WZÓR VAT-26 I NOWE TERMINY SKŁADANIA OD 1 PAŹDZIERNIKA – PRZECZYTAJ

Nowy wzór VAT-26. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. To rozporządzenie określić ma nowy wzór informacji VAT-26, który będzie obowiązywał od 1 października 2021 r. Od tego dnia zmianie ulegną również terminy składania tej informacji.

Informacja VAT-26 – aktualny stan prawny

Podatnicy VAT mają prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na pojazdy przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej jeżeli złożą do naczelnika urzędu skarbowego informację o tych pojazdach (na formularzu VAT-26) i prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT.

Aktualny wzór formularza informacji VAT-26 został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 371), dalej: ,,rozporządzenie z 2014 r.” wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 86a ust. 15 ustawy o VAT.

Informację VAT-26 składa się w terminach określonych w art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT.

Aktualna treść przepisów art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT:

12. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.
13. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.
14. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Zmiana terminów składania informacji VAT-26 od 1 października 2021 r.

Uchwalona 24 czerwca 2021 r. przez Sejm i przekazana do prac w Senacie RP ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, (tzw. pakiet pakiet SLIM VAT 2) przewiduje od 1 października 2021 r. zmiany w art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT poprzez wydłużenie terminu złożenia informacji VAT-26 oraz aktualizacji informacji.

Zgodnie z ww. nowelizacją (Uwaga! Proces legislacyjny tej nowelizacji jeszcze się nie zakończył) podatnicy VAT będą mieli czas na złożenie informacji VAT-26:

– do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji VAT,

– do końca miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego, podatnik musi złożyć aktualizację informacji VAT-26.

Treść nowego brzmienia art. 86a ust. 12–14 ustawy o VAT (ma obowiązywać od 1 października 2021 r.):

„12. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

13. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

14. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.”.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, wydłużenie w ustawie o VAT od 1 października 2021 r. terminu złożenia informacji VAT-26 stanowi realizację postulatu podatników dotyczącego opóźnień w otrzymywaniu numeru rejestracyjnego samochodu (co szczególnie było widoczne w trakcie pandemii COVID-19). Umożliwi to podatnikom pełniejsze skorzystanie z prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od pierwszego wydatku, w tym zaliczki poniesionej na nabycie/przyjęcie w używanie pojazdu samochodowego. Wskazanie numeru rejestracyjnego samochodu jest bowiem niezbędne do złożenia informacji VAT-26.  

Nowy wzór VAT-26 – co się zmieni od 1 października?

W związku ze zmianami w przepisach ustawy o VAT wprowadzanymi w pakiecie SLIM VAT 2 – od 1 października 2021 r. nastąpi pośrednie uchylenie dotychczas obowiązującego rozporządzenia określającego wzór formularza VAT-26. Dlatego konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia na podstawie art. 86a ust. 15 ustawy o VAT w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej i określenia wzoru formularza VAT-26 stanowiącego załącznik do tego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 października 2021 r.- czyli w daciewejścia w życie zmian do art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT wprowadzanych pakietem Slim VAT 2.

Ważne!
Zgodnie z omawianym projektem nowego rozporządzenia określającego wzór informacji VAT-26 dotychczasowy wzór formularza VAT-26 objęty rozporządzeniem z 2014 r. podatnicy będą stosować do informacji składanych w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej poniesionych przed 1 października 2021 r.

W przypadku aktualizacji VAT-26 gdyby zmiana przeznaczenia pojazdu wystąpiła u podatnika przed 1 października 2021 r., podatnik będzie obowiązany do złożenia aktualizacji VAT-26 najpóźniej przed tą datą.

Zakres danych bez zmian

W porównaniu do obecnego wzoru informacji VAT-26, w nowym wzorze nie zmieni się zakres danych objętych tą informacją. Zakres wymaganych do wprowadzenia danych o zgłaszanych pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej obejmować będzie nadal: markę, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, datę nabycia, które umożliwiają identyfikację organowi podatkowemu tych pojazdów u podatnika. Ponadto wymagane jest podanie informacji o dacie poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami oraz o dacie zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (w przypadku zgłaszania aktualizacji informacji).

Aktualizacja podstaw prawnych

W stosunku do aktualnie obowiązującego formularza VAT-26, w nowym wzorze formularza VAT-26 zaktualizowane będzie brzmienie podstaw prawnych art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT według zmian wprowadzanych od 1 października 2021 r. wraz z informacją o terminie złożenia informacji/aktualizacji informacji.

Zmiany spowodowane wydłużeniem terminu składania VAT-26

Z uwagi na wydłużenie w ustawie o VAT od 1 października 2021 r. terminu złożenia informacji VAT-26 – do pozycji formularza VAT-26 w części C dotyczącej daty poniesienia pierwszego wydatku na pojazdy samochodowe – dodane zostanie objaśnienie, zgodnie z którym datą poniesienia pierwszego wydatku może być również data wpłaty przedpłaty/zaliczki/zadatku/raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty/przyjęty w używanie.

Data nabycia pojazdu – doprecyzowanie objaśnienia

W związku ze zgłaszaniem praktycznych problemów ze wskazaniem rzeczywistej daty poniesienia pierwszego wydatku na pojazd samochodowy stanowiący przedmiot umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze do pola data nabycia pojazdu – doprecyzowane zostanie objaśnienie, wskazując, że w przypadku, gdy datą poniesienia pierwszego wydatku jest data wpłaty przedpłaty/zaliczki/zadatku/raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty/przyjęty w używanie – w polu data nabycia pojazdu należy podać planowaną datę: oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu/ datę importu/ datę przyjęcia w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Uzupełnione objaśnienie do tego pola doprecyzowuje zakres wymaganych informacji w VAT-26, w przypadku gdy w momencie wpłaty zaliczki, zadatku czy raty leasingowej podatnik posiada wiedzę wynikającą z konkretnej umowy na temat planowanej daty wydania pojazdu samochodowego do używania, ale na moment upływu terminu do złożenia formularza VAT-26 nie dysponuje tym pojazdem samochodowym (nie został wydany do używania).

Pozostałe nowości w VAT-26

W nowym formularzu VAT-26 (w porównaniu do obecnej jego wersji) ponadto:

– w części B formularza, w danych dotyczących podatnika – zrezygnowano z podawania REGON przez podatnika niebędącego osobą fizyczną oraz z obowiązku podawania daty urodzenia przez podatnika będącego osobą fizyczną, uznając te dane za nadmiarowe;

– w części C formularza do pozycji dotyczącej numeru rejestracyjnego – dodane zostanie objaśnienie wskazujące, że w formularzu należy podać numer rejestracyjny zgłaszanego pojazdu, w tym również numer rejestracyjny pojazdu przyjętego w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ważne!
Nowy wzór formularza informacji VAT-26, po jego opublikowaniu, zostanie poddany elektronizacji, poprzez opracowanie formularza interaktywnego oraz umożliwienie jego składania przez system e-deklaracje.

Źródła: www.ksiegowosc.infor.pl