Menu Zamknij

O LUCE PŁACOWEJ Z PRZEDSIĘBIORCAMI

W sali sesyjnej przedstawiciele Komisji Europejskiej omówili nowe regulacje unijne zmierzające do zrównania płac kobiet i mężczyzn. Na spotkaniu gościli m.in. lokalni pracodawcy. Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową reprezentowali Pan Mariusz Włodarczyk – Wiceprezydent Rady, Pan Jerzy Nowakowski – Członek Zarządu oraz Pani Joanna Okularczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Kwestia nierówności w wynagrodzeniach między płciami jest jednym z poważniejszych wyzwań w sferze zatrudnienia, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Luką płacową (ang. pay gap) określa się różnicę w średnich stawkach godzinowych brutto pomiędzy kobietami a mężczyznami. Oblicza się ją dla firm powyżej 10 osób na podstawie wynagrodzeń przed odliczeniem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.  Według parlamentu UE jest kilka czynników powodujących lukę – kobiety wykonują więcej pracy nieodpłatnej (skupiając się na obowiązkach domowych i opiece nad dziećmi), co wpływa na ich dostęp do płatnej pracy oraz rozwój kariery; więcej kobiet pracuje w niskopłatnych sektorach; mamy do czynienia z nierównym podziałem stanowisk kierowniczych (tylko jedna trzecia wszystkich managerów w UE to kobiety); w końcu występuje zjawisko  dyskryminacji płacowej – wykonując identyczne obowiązki co mężczyzna na tym samym stanowisku, kobieta zarabia mniej.

Problematyce tej poświęcone było spotkanie, jakie zorganizowało Stowarzyszenie  „Kobiety w Centrum” wraz z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej (KE) w sali sesyjnej Urzędu Miasta w piątek, 9 lutego. Jego uczestniczki i uczestników powitała prezeska śląskiego oddziału Stowarzyszenia Iwona Brzezowska. Zaproszenie przyjęli także częstochowscy samorządowcy – prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk oraz jego zastępca Piotr Grzybowski. Obecni byli także wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk oraz członek zarządu województwa Grzegorz Boski.