Menu Zamknij

OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW NA PORTALU CIEPLO.GOV.PL

Szanowni Państwo,
Pośredniczące podmioty węglowe rejestrują się na portalu cieplo.gov.pl

Od 26 września br. dostępny jest portal www.cieplo.gov.pl,
który służy do prezentowania cen paliw.

Na portalu cieplo.gov.pl muszą zarejestrować się przedsiębiorcy, którzy:

  • są wpisani na listę pośredniczących podmiotów węglowych (PPW) oraz
  • sprzedają paliwa stałe klientom indywidualnym (prowadzą w Polsce działalność gospodarczą w tym zakresie).

Przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji w porównywarce na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw.

Porównywarka cieplo.gov.pl nie służy do zakupu ani rezerwacji paliw stałych. Powstała po to, by indywidualni klienci mogli
w szybki i łatwy sposób porównać ceny paliw stałych, a także uzyskać dane kontaktowe sprzedawców. Informacje do porównywarki wstawiają przedsiębiorcy wpisani na listę pośredniczących podmiotów węglowych. Ich tożsamość jest potwierdzona przez serwisy państwowe.

Na cieplo.gov.pl muszą zarejestrować się gminy, które przystąpiły do programu sprzedaży węgla kamiennego po preferencyjnych cenach i poinformowały o tym na swoich stronach BIP
do 8 listopada 2022 r.

Gmina musi wprowadzić i na bieżąco aktualizować na cieplo.gov.pl cenę, za którą sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego.

Obowiązek rejestracji wynika z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Portal cieplo.gov.pl  

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) ustawodawca w artykule 55 ust. 1 uregulował obowiązki ministra w zakresie funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego prezentowanie informacji o:

1) cenach paliw stałych;

2) cenach lub stawkach opłat za ciepło, w tym:

a) średnich cenach wytwarzania ciepła,

b) średnich cenach wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Co stanowi przepis

Jednocześnie w art. 55 ust. 3 zobowiązał on do wprowadzania
i bieżącej aktualizacji informacji nw. podmioty:

pośredniczące podmioty węglowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku akcyzowym, oraz

gminy w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236); a także

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2. [Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła,
o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej, kalkuluje ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne oraz ustala składniki średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa
w ust. 3, i wprowadza je do stosowania w okresie od dnia
1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach
z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1.]

Sankcje za brak rejestracji

Z treści artykułu  56a ust. 1 ustawy wynika, że jeżeli pośredniczący podmiot węglowy, lub obowiązany podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 2,

nie dopełnią obowiązku wprowadzania i bieżącej aktualizacji informacji lub nie utworzą konta na cieplo.gov.pl podlegają karze pieniężnej, którą wymierza naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Wysokość kary wynosi do 1500zł, jednakże w przypadku stwierdzenia, że po wymierzeniu kary obowiązany podmiot, ponownie nie dopełnia obowiązku, o którym mowa powyżej może zostać nałożona kara w wysokości do 15 000 zł.

Więcej informacji: