Menu Zamknij

OGRANICZENIE PRAWA DO KOREKTY VAT

Wraz z wprowadzeniem zmian w podatku VAT zmienią się także zasady rozliczania faktur korygujących. Zgodnie ze zmianami sprzedawca w momencie korygowania sprzedaży nie będzie miał obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru korekty. Na podatnika zostały również nałożone inne obowiązki, które mogą spowodować ograniczenie prawa do korekty VAT.

Nowe obowiązki sprzedawcy a ograniczenie prawa do korekty VAT

Nowo dodany artykuł 29a ust. 13 ustawy o VAT który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku zakłada , że sprzedawca nie będzie musiał posiadać potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę i będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona została faktura korygująca. Sprzedawcy muszą mieć jednak na uwadze, że aby ująć korektę na gruncie podatku VAT w dacie wystawienia, należy spełnić dwa poniższe warunki:

  • sprzedawca, będzie musiał posiadać dokumentację, z której będą wynikały uzgodnione kryteria obniżenia podstawy opodatkowania określone na fakturze korygującej
  • warunki te zostały spełnione

Do powyższej zmiany dostosowano również art. 86 ust. 19a ustawy o VAT wskazujący, że nabywca musi skorygować podatek VAT naliczony w tym samym okresie, w którym sprzedawca dokona obniżenia podatku należnego.

Źródło: www.bizin.pl