Menu Zamknij

PRACODAWCO, ZGŁOŚ WOLNE MIEJSCE PRACY LUB STAŻU – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Pracodawco! Potrzebujesz pracownika lub stażystę? Nie możesz znaleźć wykwalifikowanego pracownika? Pokryjemy koszty stażu lub przeszkolenia osoby bezrobotnej zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Biuro projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość” poszukuje pracodawców, którzy zainteresowani są pozyskaniem pracowników:

– na 3 miesięczny staż zawodowy lub

– przeszkolonych zgodnie z potrzebami pracodawcy lub

– do prac niewykwalifikowanych;

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt z Biurem Projektu, które prowadzi bazę ofert pracy i uczestników projektu zainteresowanych zatrudnieniem:

Fundacja Dla Rozwoju
al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa
e-mail: znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com
tel. 787-682-912 

Biuro projektu posiada bazę uczestników i uczestniczek projektu gotowych do podjęcia pracy. Istnieje możliwość zorganizowania rozmów kwalifikacyjnych dla zainteresowanych pracodawców.

W przypadku stażu, pracodawca nie ponosi kosztów przyjęcia osoby bezrobotnej na staż. Biuro Projektu pokrywa koszty stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby odbywającej staż. Pracodawca otrzyma od Biura Projektu środki finansowe na refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego z tytułu sprawowania opieki.

Z uwagi na konieczność osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej staży finansowanych przez Unię Europejską od pracodawcy wymagana jest deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie stażu tj. w oparciu o jedną z trzech poniższych możliwości:

1) umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy  i przynajmniej na 1/2 etatu;

2) umowę cywilnoprawną na min. 3 miesiące (min. wartość umowy – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);

3) umowę o dzieło – wartość umowy min. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Projekt „Z nową pracą w lepszą przyszłość”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.