Menu Zamknij

PROŚBA O UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU USTAWY O RYNKU PRACY

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy straci moc. Jej miejsce ma zastąpić nowa ustawa o rynku pracy, która ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Głównym celem zmian w obowiązujących regulacjach prawnych jest zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy, co ma ułatwić optymalizacja stosowanych form pomocy udzielanej przez urzędy pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz zwiększeniu pomocy osobom o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy np. osobom długotrwale bezrobotnym.

W projekcie zaproponowano zmiany w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Instytucja ta ma zmienić nazwę na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży (PCAM), oraz zmienić sposób funkcjonowania tak, aby lepiej odzwierciedlała działania na rzecz tej grupy potrzebującej pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie uwag i opinii do przedmiotowego projektu na adres kdworznik@kig.pl w terminie do 26 lipca br.

Projekt ustawy znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.