Menu Zamknij

SĄD ARBITRAŻOWY

Szanowni Państwo,

Informujemy o działającym przy RIPH  w Częstochowie Sądzie Arbitrażowym, który jest jednostką organizacyjną działającą przy Izbie powołaną do rozstrzygania sporów o charakterze majątkowym powstałych pomiędzy stronami. Arbitraż jest jedną z nowoczesnych i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Pozwala rozstrzygnąć spór, bez udziału sądu powszechnego. Rolę sędziów w postępowaniach arbitrażowych pełnią specjalnie do tego powołani arbitrzy. 
Sąd Arbitrażowy przy RIPH w Częstochowie rozpoznaje także sprawy z udziałem podmiotów zagranicznych.
Do zalet arbitrażu należy to, że jego koszty są niższe niż opłaty sądowe w przypadku postępowania przed sądem państwowym, postępowanie arbitrażowe jest też szybsze niż postępowania przed sądem państwowym, odformalizowanie i poufność postępowania, moc prawna wydawanych wyroków jest równa wyrokom sądu powszechnego.
Żeby skorzystać z arbitrażu trzeba umieścić w umowie z kontrahentem klauzulę arbitrażową, czyli zapis na sąd polubowny np. Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy RIPH w Częstochowie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.