Menu Zamknij

TARCZA 6.0 DLA KOLEJNYCH BRANŻ – NOWA DECYZJA MF

Tarcza branżowa 6.0 to pakiet pomocy skierowany do przedsiębiorców, którzy zostali najbardziej dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Po wprowadzeniu ostatnich obostrzeń kolejne firmy zmuszone zostały do zawieszenia swoich działalności. W związku z tym rząd zaproponował poszerzenie pomocy w ramach Tarczy 6.0. Aktualne przepisy ustawy antycovidowej nie zawierają konkretnego terminu zakończenia naboru wniosków o uzyskanie środków – powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mają zatem na to czas do końca bieżącego roku.

Formy wsparcia oferowane przez rząd w ramach tarczy branżowej 6.0:

  • zwolnienie z ZUS;
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe;
  • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości 5 tys. zł;
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników;
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla kolejnych kodów PDK

Świadczenie postojowe to jedna z form wsparcia dla przedsiębiorców ujęta w Tarczy branżowej 6.0. Z rozwiązania tego będą mogły skorzystać firmy, które prowadziły na dzień 30 września 2020 roku jeden z określonych rodzajów działalności i które osiągnęły 40% spadek przychodu w październiku lub w listopadzie 2020 roku w porównaniu do przychodu uzyskanego w październiku lub listopadzie 2019 roku. Rząd postanowił poszerzyć listę kodów PKD o kolejne działalności, które będą mogły starać się o uzyskanie środków przeznaczonych na wypłacanie jednorazowych świadczeń postojowych.

Lista poszerzona zostanie o następujące kody PKD:
59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów);
79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej);
85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu);
85.59.A (nauka języków obcych);
86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej);
90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych).

Tarcza 6.0 dla kolejnych branż – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

Uzyskanie dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 2000 zł będzie zależało od czasu zatrudnienia pracownika (zatrudnienie powinno nastąpić co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń).

Warunkiem do skorzystania z tej formy wsparcia będzie uzyskanie wynagrodzenia przez pracownika (w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany będzie wniosek o przyznanie świadczenia) nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

O udzielenie dofinansowania do wynagrodzeń przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do 10 czerwca 2021 roku.

Do 30 czerwca 2021 roku będzie można składać wnioski o udzielenie mikropożyczek i świadczenia postojowego.

Źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl