Menu Zamknij

TARCZA ANTYKRYZYSOWA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ RZĄD

Rząd zaakceptował szereg rozwiązań mających wspomóc firmy i pracowników w okresie pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałać negatywnym gospodarczym skutkom pandemii i wprowadzonych środków zapobiegania jej rozprzestrzeniania się.

Pakiet rozwiązań zwany Tarczą Antykryzysową ma na celu przede wszystkim ochronę zatrudnienia i wsparcie w zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mikro i małych.

Umorzenie składek ZUS

Jednym z głównych i oczekiwanych przez sektor MŚP rozwiązań jest umorzenie składek ZUS. Do tej pory pomysły rządu dotyczyły jedynie odroczenia składek na 3 miesiące lub umorzenia ich tylko dla wybranych przedsiębiorców, którzy zaobserwowali znaczy spadek dochodów. Ostatecznie jednak do pakietu trafił szeroki projekt umorzenia składek na 3 miesiące dla samozatrudnionych oraz mikro firm zatrudniających do 9 pracowników – tutaj chodzi o składki za wszystkich pracowników. W tym okresie składki ZUS pokryje państwo. Dla samozatrudnionych kryteriami są: prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 oraz przychód z tej działalności nieprzekraczający 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020, zatem dokładnie 15 600 zł.

Wsparcie samozatrudnionych

Samozatrudnieni pracujący na umowę o dzieło lub umowę zlecenie otrzymają świadczenie miesięczne do około 2 tys. zł, które będzie nieopodatkowane i nieoskładkowane. Wypłacać je będzie ZUS. Co do zasady ta kwota ma stanowić 80% minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem jest prowadzenie działalności przed lutym 2020 oraz przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia mniejszy o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ponadto w tym przypadku także niezbędne jest spełnienie warunku, by przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 15 600 zł.

Dofinansowanie zatrudnienia

Dla przedsiębiorców w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu oferowane będzie dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy. Dofinansowanie będzie przysługiwać, jeśli dojdzie do spadku obrotów gospodarczych o nie mniej niż 15%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego lub o nie mniej niż 25%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Inne rozwiązania

Inne rozwiązania z pakietu obejmują m.in.:

  • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
  • umożliwienie odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa;
  • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
  • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
  • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
  • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
  • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
  • gwarancje de minimis z BGK oraz dopłaty BGK do odsetek.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej.