Menu Zamknij

UWAGA! MIJA TERMIN DOKONYWANIA WPISU DO BAZY DANYCH O ODPADACH

Pod adresem bdo.mos.gov.pl jest już dostępna internetowa Baza Danych o Odpadach (BDO). Do jej uzupełniania zobowiązani są marszałkowie województw, ale dopiero na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis. 6-miesięczny termin na ich przesłanie dotyczy m.in. wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe.

Jak zostało już wskazane powyżej, przedsiębiorcy mają 6 miesięcy (tj. do 24 lipca br.) na przesłanie marszałkom w formie papierowej stosownych wniosków o wpis. Wzór wniosku o wpis określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Przedsiębiorcy mogą skorzystać również ze wzorów dostępnych na stronie internetowej BDO w formie edytowalnego dokumentu (doc.) Należy go wypełnić, wydrukować oraz przesłać właściwemu marszałkowi w formie papierowej (nie za pośrednictwem poczty e-mail).

W trakcie prac nad Bazą kwestią sporną była przez długi czas wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, do których uiszczenia zobowiązani będą od tego roku przedsiębiorcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. wysokość stawki opłaty rejestrowej dla mikroprzedsiębiorców wynosi ostatecznie 100 zł, zaś dla pozostałych przedsiębiorców – 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej.