Menu Zamknij

WAŻNY ARTYKUŁ – SANKCJE ZA ZLECENIE PRZELEWU NA INNY RACHUNEK NIŻ PODANY W BIAŁEJ LIŚCIE VAT

Funkcjonująca od 1 września 2019 r. biała lista VAT to narzędzie, którego zadaniem jest zapobieganie oszustwom podatkowym. Celem listy jest przede wszystkim ograniczenie płatności o wartości przekraczającej 15 000 zł – przedsiębiorcy będą zobligowani do zapłaty za takie transakcje tylko na rachunki bankowe ujawnione w wykazie. 

Zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy VAT

Od 1 stycznia 2020 rokju bez względu na przyczynę zlecenia przelewu na kwotę wyższą niż 15 000 zł na inny rachunek niż podany w białej liście VAT podatnik zostanie narażony na sankcje w postaci obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów/powiększenia przychodów lub możliwość poniesienia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe kontrahenta w zakresie podatku VAT, w części przypadającej na daną transakcję opłaconą z pominięciem oficjalnego rachunku bankowego zawartego w wykazie. 
Uniknięcie sankcji możliwe będzie w przypadku, gdy podatnik dokona płatności za fakturę powyżej 15 000 zł na rachunek inny niż ten zawarty w białej liście i zawiadomi o tym fakcie naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Zostanie on wówczas zwolniony z obowiązku pomniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów.

Zawiadomienie takie powinno być złożone w urzędzie skarbowym właściwym dla wystawcy faktury i zawierać elementy takie jak: 

  • numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania podatnika dokonującego zapłaty należności;
  • dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);
  • numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
  • wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

W obrocie prawnym może pojawić się oficjalny wzór zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza wykazu. W art. 117ba ust. 5 Ordynacji podatkowej przewidziano fakultatywną delegację upoważniającą Ministra Finansów do określania wzoru zawiadomienia w formie rozporządzenia.

Podsumowanie

Nowe regulacje z pewnością przyniosą przedsiębiorcom dodatkowych obowiązków, ale również mogą narazić ich na dodatkowe konsekwencje finansowe. Trzydniowy termin na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza wykazu za transakcję powyżej 15 000 zł może być terminem zbyt krótki na złożenie zawiadomienia urzędzie skarbowym właściwym dla wystawcy faktury, a ustalenie właściwego organu podatkowego może okazać się trudne z uwagi na brak ogólnodostępnych narzędzi umożliwiających weryfikację danych w tym zakresie.

Źródło: https://www.bizin.pl/Niezbednik-przedsiebiorcy