Menu Zamknij

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ W UNIJNYM PROJEKCIE „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI”

Szanowni Państwo przekazujemy informację nt. realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu unijnego „Sieć Otwartych Innowacji” (PO Inteligentny Rozwój).

W ramach Projektu są udzielane granty przedsiębiorcom z sektora MŚP na zakup innowacyjnych technologii (w tym na zakup specjalistycznego oprogramowania do firm). Wartość takiego bezzwrotnego grantu wynosi do 200.000,00 EUR.
W ramach projektu refundowane są również koszty zakupu innowacyjnych rozwiązań, co w znaczny sposób obniża koszt nabycia innowacyjnych technologii.

Przedsiębiorcami ubiegającymi się o granty w ramach „Sieci Otwartych Innowacji” mogą więc być Klienci firm informatycznych, którzy nabywając rozwiązania IT mogą w ramach Projektu otrzymać refundację poniesionych kosztów zakupu. W sposób znaczny mogą obniżyć koszt nabycia technologii, a tym samym być bardziej zainteresowani dokonaniem zakupu rozwiązań IT.

WYKAZ KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI – KLIK

 Dla kogo są granty w Sieci Otwartych Innowacji? 

Przede wszystkim dla firm, które chcą podnieść swoją innowacyjność poprzez zakup technologii. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant. Załączam link, w którym są dokładnie wskazane wykluczenia, z konkretnymi PKD:  http://www.poir.gov.pl/media/23448/Opracowanie_dot_rodzajow_dzial.pdf

Na co można otrzymać grant:

1.     Koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.:

 • patenty lub zgłoszenia patentów;
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
 • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
 • prawa do chronionych odmian roślin;
 • topografia układów scalonych;
 • know-how

Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (w załączeniu). Dawca technologii – dostawcą technologii może być osoba fizyczna, wynalazca, podmiot polski lub zagraniczny, fundacja czy stowarzyszenie. Istotne jest aby między Biorcą i Dawcą Technologii nie było powiązań osobowych, kapitałowych i faktycznych.

Refinansowanie. Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Technologia nie może być wdrożona w kilku lokalizacjach/zakładach. W sytuacji realizacji Projektu na terenie całego kraju lub gdy na etapie składania Wniosku nie jest możliwe wskazanie konkretnej lokalizacji, poziom intensywności wsparcia określany jest zgodnie z lokalizacją siedziby lub też zakładu/oddziału będącego głównym miejscem realizacji Projektu, tj. gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu celu realizacji Projektu część.

Województwo, w którym realizowany jest Projekt Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz obszary należące do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego 55% 45%
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie 45% 35%
Podregion warszawski zachodni 40% 30%
Miasto stołeczne Warszawa 30% 20%

Jak złożyć wniosek: poprzez stronę internetową – ISOP (https://generator.ptt.arp.pl/user/login/) oraz w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami.

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100.000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: do 70% kosztów nabycia technologii
 • Minimalny wkład własny: 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

2.     Grant na doradztwo

Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze świadczone wyłącznie przez Akredytowanych Doradców z Bazy Doradców projektu „Sieć otwartych innowacji” (https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-doradztwo/).

Podmiot MŚP może skorzystać z usług doradczych o charakterze:

 • technologicznym,
 • prawnym i prawno-patentowym,
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegółowy cennik usług w załączeniu.

Maksymalna wartość dofinansowania usług doradczych wynosi:

 • 85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200.000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Piotrem Rycko Doradca Przedsiębiorcy, Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
kom: +48 508 451 952,
e-mail:
piotr.rycko@arp.pl