Menu Zamknij

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – REWOLUCYJNE ZMIANY 2023 – SZKOLENIE ON-LINE

20 września 2023 r.
godz. od 10.00 do 15.00

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego jest kontynuacją poprzedniego. Po długim przestoju widać intensywną aktywność legislacyjną – uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym. Dla wszystkich dotkniętych tymi zmianami, skutkują one koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów. Jednak widoczne są chęci poprawy stanu bieżącego – zagadnienie niejasności i niedostosowania przepisów do potrzeb pracodawców, samych cudzoziemców
i organów administracyjnych został jednak częściowo dostrzeżony i toczą się pracę nad projektem nowej ustawy
o zatrudnianiu cudzoziemców, będącej pierwszą
od kilku lat poważną próbą usprawnienia w szerokim zakresie obsługi pracodawców
w zakresie legalizacji zatrudnienia. Omawiane będą najnowsze doniesienia o procedowanych reformach prawa imigracyjnego i spodziewanych szansach i zagrożeniach
dla pracodawców które mogą one przynieść.
Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego
zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Uwaga
Po 20 września dostępne będzie również nagranie tego szkolenia (do odsłuchania w dowolnym czasie
i dowolną ilość razy).

ODBIORCY
Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw, dyrektorzy struktur, menedżerowie i specjaliści z działów kadrowych.

PROGRAM
1. [NOWOŚĆ} Zmiany w prawie imigracyjnym 2023 – powrót do standardu sprzed COVID-19, ale z licznymi modyfikacjami
a) [REWOLUCJA] Zmiany w specustawie wojennej – zniesienie przedłużeń covidowych i możliwości uzyskania zezwoleń na pobyt dla obywateli Ukrainy, konieczność składania powiadomień przy zatrudnieniu posiadaczy zezwoleń na pobyt „wojennych”
b) Wizy w Polsce dla posiadaczy wiz Poland. Business Harbour
c) Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku
z uruchomieniem nowej wersji Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)
2. [NOWOŚĆ] Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy
a) Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
b) Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty
c) Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę
d) Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami
e) Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców
oraz wymierzania kar pracodawcom
f) Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym
3. Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
a) Wskazywanie czasu pracy w powiadomieniu
b) Co to jest PESEL UKR oraz Diia.pl i jakie mają znaczenie?
c) Kto może korzystać ze specjalnych rozwiązań?
d) Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
e) Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
f) Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
g) Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
h) Nowe zezwolenia na pobyt czasowy
4. Możliwości wykorzystania przepisów o COVID-19 w 2023 r.
5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących
pracę w Polsce
a) Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce
i jak je uzyskać?
b) Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
c) Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na bazie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
d) Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze
karty pobytu
e) Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
f) Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący
na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
6. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
a) [NOWOŚĆ] Koniec oświadczeń dla obywateli
państwa-agresora
b) Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
c) Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji
pracy obywateli innych państw?
d) Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
e) Zwolnienie z konieczności rejestrowania
nowego oświadczenia
7. Wybrane przypadki nie wymagające
dodatkowej legalizacji pracy
a) Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający
ze swobody przepływu osób
b) Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
c) Studenci studiujący w Polsce – czy każdy
student jest zwolniony?
8. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
a) Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych
z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?
9. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
a) Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego
zatrudniania cudzoziemców?
b) Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia
nielegalnie zatrudnionym?
c) Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
d) Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
11. Case study

PROWADZĄCY
Przemysław Ciszek

Partner Zarządzający w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radca prawny oraz wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę
z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się
w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności
w zakresie czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji
z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

CENA
Cena za 1 osobę:
590 zł + 23% VAT
Cena za 1 osobę w wersji do odsłuchania:
490 zł + 23% VAT
Rezerwacja mailowa wersji do odsłuchania (z podaniem NIP firmy): biuro@platformawiedzy.com.pl
Przy zamówieniu wersji on-line na żywo zachęcamy
do korzystania z wygodnego przycisku
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
i wypełnienie danych zgłoszeniowych
bezpośrednio na stronie:
https://platformawiedzy.com.pl/cudzoziemcy/