Menu Zamknij

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca który zamierza wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej nie musi jej likwidować. Zgodnie z przepisami prawa dopuszczalne jest przez przedsiębiorcę zawieszenie działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników na umowę o pracę zdecyduje się na pewien czas zawiesić działalność musi pamiętać, o określonych obowiązkach z tego wynikających. W pierwszej kolejności musi złożyć osobiście bądź elektronicznie wniosek CEIDG-1 z wypełnionymi polami dotyczącymi zawieszenia działalności. Pozostałe kwestie formalne związane z poinformowaniem ZUS-u oraz US leżą już po stronie urzędu miasta/gminy. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej, tym samym osiągać z tego tytułu bieżących przychodów.

Jakie prawa ma przedsiębiorca w okresie zawieszonej działalność?

W czasie zawieszonej działalności przedsiębiorca ma prawo:

 • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
 • przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
 • zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
 • nie musi zamykać ksiąg handlowych i podatkowych oraz likwidować innych atrybutów związanych z działalnością gospodarczą

Mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo osiągać przychody finansowe lub przyjmować należności ewentualnie regulować swoje zobowiązania jeżeli powstały one lub dotyczą działalności prowadzonej przed datą jej zawieszenia.

Zawieszenie działalności – korzyści

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia ma prawo osiągać przychody z innych źródeł np. umowy o dzieło, praca na etacie. Oprócz obowiązków przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą ma również pewne przywileje. Nie musi on:

 • opłacać zaliczek na podatek dochodowy (jeśli nie uzyskał w okresie zawieszenia przychodów)
 • opłacać składek ZUS
 • składać pliku JPK_V7 (o ile nie wystąpiły transakcje podlegające rozliczeniu na gruncie tego podatku)

Źródło: www.bizin.pl