Menu Zamknij

UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA ZAPRASZA NA STUDIA

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do udziału w rekrutacji na studia.

Do 20 lutego 2024 roku kandydaci mogą aplikować na trzy kierunki studiów II stopnia:
 

 • inżynierię bezpieczeństwa (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 • inżynierię medyczną (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • malarstwo (studia stacjonarne)


Wszelkie informacje m.in. o kierunkach, zasadach kwalifikacji,
wraz z procedurą rekrutacji dostępne są poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa, kształcąca około 6000 studentów i doktorantów na blisko 60 kierunkach studiów we wszystkich niemal dziedzinach naukowych i artystycznych: naukach humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, naukach o zdrowiu, pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Kandydaci mają do wyboru kierunki I i II stopnia, jednolite studia magisterskie czy też zakończone uzyskaniem dyplomu inżyniera.  W ostatnich latach Uczelnia uruchomiła kilka nowych kierunków, które cieszą się  popularnością wśród kandydatów. Wśród nich na wymienienie zasługująm.in.: kierunek lekarski, prawo, psychologia, ekonomia, ratownictwo medyczne i farmacja.

Kształcenie oraz badania naukowe prowadzone są w ramach 6 wydziałów: na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Prawa i Ekonomii, Wydziale Sztuki oraz Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego. W wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 6 dyscyplin uzyskało kategorię A, a 7 dyscyplin B+. Oznacza to, że Uniwersytet automatycznie uzyskał prawa do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, aż w 13 dyscyplinach: filozofia, historia, literaturoznawstwo, nauki o bezpieczeństwie, nauki chemiczne, nauki prawne, językoznawstwo, nauki fizyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, pedagogika, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.  Uniwersytet zapewnia również doskonałe zaplecze socjalne. Oferuje różnorodne stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto studiować w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie?

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zdobył prestiżowy status Uniwersytetu Europejskiego, co potwierdza wysoką jakość na arenie międzynarodowej;
 • Uczelnia prowadziożywioną współpracę z lokalnymi firmami i przemysłem. Dzięki temu studenci mają dostęp do praktyk, staży oraz sieci kontaktów zawodowych. Znaczące osiągnięcia podkreślają prestiż Uniwersytetu jako jednej z najważniejszych instytucji wspierającej rozwój lokalnej gospodarki w skali krajowej i międzynarodowej. Uczelnia stanowi dla miasta i regionu źródło nowoczesnej wiedzy i innowacji. Dzięki zaawansowanej infrastrukturze badawczej i współpracy z sektorem przedsiębiorców stała się motorem napędowym rozwoju, co bezpośrednio przekłada się na wzrost regionalnego potencjału gospodarczego;
 • Uczelnia unowocześnia ofertę dydaktyczną  poprzez zaoferowanie  dodatkowych kursów i szkoleń specjalistycznych, zajęć praktycznych w formie projektowej, wizyt studyjnych, praktyk i staży w ramach projektów POWER;
 • studenci i doktoranci każdego z prowadzonych kierunków studiów mogą wybrać bezpłatne kursy rzadziej używanych w Polsce języków obcych, takich jak: portugalski, serbski, czeski czy japoński (od poziomu podstawowego). Mogą także kształcić się w zakresie rozszerzonym na zaawansowanych kursach języka angielskiego i niemieckiego;
 • Uczelnia posiada „Centrum Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów”. Budżet inwestycji to kwota blisko 7 mln złotych;
 • Uczelnia posiada „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” oraz „Laboratorium Nowych Formulacji Lekowych”;
 • Uczelnia posiada Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze, którego celem jest aktywizowanie działań w zakresie wykorzystania potencjału intelektualnego, naukowego i infrastruktury badawczej dla rozwoju badań naukowych;
 • Zajmując pierwszą pozycję Uniwersytet uzyskał finansowanie w ramach konkursu „Uczelnia dostępna”. Dzięki temu rozwijana jest działalność i infrastruktura na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • wymiana międzynarodowa realizowana jest z blisko 200 jednostkami zagranicznymi, w tym ponad 130 w ramach programu Erasmus+ (akcje KA103/KA131, KA107, KA204) i sieci CEEPUS;
 • Uczelnia pozyskuje środki finansowe na internacjonalizację uczestnicząc w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA);
 • Uczelnia realizuje grant w programie SPINAKER  w ramach którego, opracowany zostanie Intensywny Międzynarodowy Program Kształcenia, w zakresie obsługi inżynierskiego oprogramowania SolidWorks;
 • Uczelnia realizuje programy: wymiany międzynarodowej doktorantów PROM, kształcenia i stypendiów dla doktorantów-cudzoziemców STER oraz promocji oferty dydaktycznej za granicą STUDY in POLAND;
 • pracownicy UJD są beneficjentami stypendium: Mobilność+, programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej im. Bekkera, programów wymiany naukowców w ramach współpracy bilateralnej z Ukrainą, Węgrami, Chinami, Tajwanem, Portugalią, polsko-francuskiego programu wymiany bilateralnej POLONIUM oraz umowy o współpracy naukowej rządów polskiego i słowackiego;
 • prowadzona w Uczelni działalność artystyczna to liczne, krajowe i międzynarodowe wystawy malarstwa i grafiki oraz koncerty muzyczne, a także zaszczytne wyróżnienia i nagrody w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych;
 • Uczelnia od lat wypełnia trzecią misję, prowadząc: Uniwersytet Otwarty w ramach którego działają m.in.  Uniwersytet Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Trzeciego Wieku,  Uniwersytet Młodego Wynalazcy, Uniwersytet w Bibliotece czy Uniwersytet Maturzysty.
 • Obiekty dydaktyczne są wyposażone w nowoczesne sale wykładowe, laboratoria, strefy studenckie, zapewniając studentom doskonałe warunki do nauki.

Materiał filmowy: