Menu Zamknij

CZYM JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I KTO JE MUSI SKŁADAĆ DO KRS?

Przedsiębiorcy prowadzący swoje działalności gospodarcze w formie spółki prawa handlowego co do zasady mają obowiązek składania okresowych sprawozdań finansowych. Nieterminowe złożenie tego typu dokumentów może wiązać się z karą pieniężną. Jak zatem poprawne złożyć sprawozdanie finansowe do KRS? Odpowiedź w dzisiejszym artykule Bizin.pl 

Czym jest sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający dane odnoszące się do bieżącej sytuacji majątkowej określonego podmiotu gospodarczego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi składać się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Obecnie obowiązek sporządzania i terminowego składania sprawozdań finansowych dotyczy firm zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz firm, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Kto musi składać sprawozdanie finansowe

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego może dotyczyć nie tylko spółek prawa handlowego, ale również osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze wpisane do CEIDG. Decydujące znaczenie ma tutaj metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów w firmie.

Nie wszystkie spółki prawa handlowego są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych. Spółki jawne oraz partnerskie, których roczne przychody są mniejsze niż równowartość 2 mln euro nie są zobligowane do składania sprawozdań finansowych. W takim przypadku muszą jednak złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Terminy składania sprawozdania finansowego

Podmiot zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego, ma na to tylko 3 miesiące licząc od dnia bilansowego. Termin ten nie jest tożsamy z terminem do złożenia sprawozdania do KRS. Sporządzone sprawozdanie musi zostać najpierw zatwierdzone przez odpowiednie organy – najczęściej przez walne zgromadzenie wspólników lub wszystkich wspólników. Roczne sprawozdanie musi być zatwierdzone natomiast w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Sprawozdania finansowe można składać do KRS wyłącznie drogą elektroniczną. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju wniosków i pism sądowych wysyłanych do KRS.

Sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone w tzw. formie ustrukturyzowanej, a więc jednolitej dla wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do składania tego dokumentu. Sprawozdanie musi zostać stworzone w formacie XML, który umożliwia opisanie danych znacznikami. Omawiany dokument musi zostać podpisany elektronicznie przez kierownika jednostki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy).

Opinie i raporty z badania biegłego rewidenta muszą mieć podpis kwalifikowany biegłego rewidenta. Jeśli chodzi o uchwałę lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, a także uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty, to te dokumenty mogą być przesłane w formie skanów załączanych do wysyłanego sprawozdania.

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS w terminie bądź niezachowanie jego obowiązkowej formy elektronicznej grozi grzywna (od 10 do 720 stawek dziennych), kara ograniczenia wolności (od 1 miesiąca do 2 lat), postępowanie przymuszające, rozwiązanie spółki i wykreślenie jej z KRS, ustanowienie kuratora. Ukarany może zostać kierownik jednostki, tj. osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu (wspólnik spółki osobowej albo członek zarządu spółki kapitałowej). W praktyce KRS w pierwszej kolejności informuje kierownictwo przedsiębiorstwa o niedopełnieniu obowiązku przesłania sprawozdania finansowego i wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tej powinności (z reguły wynosi on 1 tydzień lub 2 tygodnie, licząc od chwili odebrania wezwania z sądu).

źródło: bizin.pl