Menu Zamknij

AKADEMIA MENADŻERA MŚP – KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY WSPARCIEM?

Akademia Menadżera MŚP to jeden z najpopularniejszych projektów szkoleniowych, którego kolejna już edycja z powodzeniem jest realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wzrost kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi zarówno u właścicieli mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw, jak i pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, to główny cel projektu. Niniejszy artykuł przybliża warunki, jakie należy spełnić, aby pozyskać dotację na szkolenia dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Kto może zostać objęty wsparciem?
Należy wyraźnie podkreślić, że wsparciem w ramach projektu Akademia Menadżera MŚP może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, do której regulamin konkursu zalicza:

właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego z mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Weryfikacja spełnienia warunku grupy docelowej będzie się odbywać na podstawie oświadczenia pracownika przedsiębiorstwa lub innych dokumentów źródłowych. Operator udzielający wsparcia sprawdzi również, czy przedsiębiorca nie brał udziału w poprzednich edycja programu lub w tożsamym projekcie realizowanym przez inny podmiot w innym regionie kraju.

Jak wygląda procedura delegowania i udziału pracownika w projekcie?
Warunkiem uczestnictwa danej osoby w projekcie Akademia Menadżera MŚP jest przedłożenie przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentów potwierdzających:

nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem,
odprowadzanie składek ZUS za pracownika za ostatni pełny miesiąc,
zakres powierzonych czynności. 
Uczestnik projektu od momentu zgłoszenia udziału w projekcie do dnia rozliczenia usługi rozwojowej, z której skorzystał, musi być pracownikiem przedsiębiorstwa delegującego na usługi. Utrata statusu pracownika powoduje, że poniesione koszty stanowią wydatek niekwalifikowalny. Przedsiębiorca ponosi również pełną odpowiedzialność za przerwanie przez pracownika udziału w usłudze lub nieosiągnięcie przez niego efektów kształcenia bez względu na przyczynę. Pracownik zobowiązany jest do udziału w usłudze rozwojowej na poziomie frekwencji nie mniejszym niż 80%. W przypadku niespełnienia powyższego warunku koszty usługi rozwojowej nie podlegają refundacji. Uczestnicy projektu są zobowiązani do przekazania operatorowi informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Jakie są kryteria premiujące?
W ramach projektów unijnych operatorzy udzielający wsparcia bardzo często w regulaminie określają zarówno kryteria obligatoryjne, jak i premiujące. Wszystkie kryteria obligatoryjne muszą być spełnione, aby wniosek przedsiębiorcy o przystąpienie do projektu był rozpatrywany. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Jaką funkcję pełnią kryteria premiujące? Przede wszystkim pozwalają określić grupę przedsiębiorców, której operator chce udzielić wsparcia w pierwszej kolejności. W ramach Akademii Menadżera MŚP określono następujące kryteria premiujące:

Przedsiębiorstwo oraz pracownicy oddelegowani do udziału w projekcie dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe realizowane przez portal Baza Usług Rozwojowych.
Przedsiębiorstwo skorzystało ze wsparcia w poprzednich edycjach programu, ale tylko na opracowanie planu rozwoju.
Oddelegowano do udziału w projekcie pracowników, spośród których co najmniej 40% będą stanowiły kobiety.
Warto wspomnieć, że przy bardzo dużym zainteresowaniu udziałem w projekcie to kryteria premiujące, które są dodatkowo punktowane, odgrywają decydującą rolę w procesie rekrutacji.

Jaki jest zakres wsparcia w ramach projektu?
Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie muszą mieć świadomość, że wsparcie będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych. Warunkiem uzyskania dotacji na szkolenia służące nabyciu uniwersalnych kompetencji menedżerskich jest posiadanie przez przedsiębiorstwo Analizy potrzeb rozwojowych, która powinna być sporządzona nie wcześniej niż 3 lata wstecz, a jej minimalny zakres został określony w dokumentacji konkursowej.

Wysokość wsparcia na przykładzie projektu Akademia Menadżera MŚP 2
Średnia kwota dofinansowania usług rozwojowych netto przypadająca na przedsiębiorcę wynosi odpowiednio:

mikroprzedsiębiorstwo – 7 171 zł,
małe przedsiębiorstwo – 19 361,70 zł,
średnie przedsiębiorstwo – 80 315 zł.
Ponadto wnioskodawca może ubiegać się o środki na sfinansowanie usług doradczych związanych z opracowaniem Analizy potrzeb rozwojowych: mikroprzedsiębiorstwo – 3 400 zł, małe przedsiębiorstwo – 4 600 zł i średnie przedsiębiorstwo – 5 600 zł. Maksymalna kwota dofinansowania netto przypadająca na jednego pracownika została ustalona na poziomie 7 500 zł. W regulaminie konkursu operator określił również maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej, które wynoszą odpowiednio:

dla usługi rozwojowej o charakterze szkoleniowym – 140 zł,
dla usługi rozwojowej o charakterze doradczym – 200 zł.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Koszt podatku VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej, a wydatek poniesiony na usługę rozwojową będzie refundowany w kwocie netto.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie na terenie całego kraju projekt Akademia Menadżera MŚP realizowany jest przez 5 operatorów. Maksymalne kwoty wsparcia dla danego przedsiębiorstwa mogą się od siebie różnić u poszczególnych podmiotów i można je zawsze sprawdzić w regulaminie konkursu

ŹRÓDŁO: poradnikprzedsiebiorcy.pl