Menu Zamknij

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są bezpłatnie.
CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rejestr ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek.

Kto ma obowiązek zgłosić się do CRBR

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek się zgłosić wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych.

Te dwa typy spółek zostały wyłączone z obowiązku zgłoszenia do Rejestru, ponieważ w ich przypadku ryzyko ukrycia tożsamości osób fizycznych, które wywierają na nie decydujący wpływ, jest niższe niż w przypadku pozostałych spółek handlowych.

Spółki, które mają obowiązek zgłaszać i aktualizować informacje w rejestrze, to:

-spółki jawne,
-spółki komandytowe,
-spółki komandytowo-akcyjne,
-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
-spółki proste spółki akcyjne,
-spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Uwaga! Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia informacji oraz aktualizacji zgłoszenia w CRBR.

Kim jest beneficjent rzeczywisty

Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką.Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania podejmowane przez spółkę.Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach, które muszą się zgłosić do CRBR, są:

-udziałowcy albo akcjonariusze posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce
-osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu
-osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji

Uwaga! W sytuacji, jeśli nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego w spółce, do Rejestru należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (np. członek zarządu).

Każda spółka objęta obowiązkiem wpisu do CRBR samodzielnie ustala kogo powinna wskazać jako beneficjenta rzeczywistego w oparciu o obiektywne i ogólnodostępne źródła informacji, przy użyciu wszelkich dostępnych danych związanych z działalnością spółki, które pochodzą – w szczególności – z rejestrów, statutu lub umowy spółki.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji.
Uwaga! Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

Kiedy trzeba zgłosić się do CRBR

Zgłoszenia do Rejestru należy dokonać w terminie:

-7 dni roboczych od dnia wpisania spółki do KRS – w przypadku nowych spółek;
-do 13 lipca 2020 r. – w przypadku spółek istniejących przed 13 października 2019 r.

Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, może spowodować nałożenie na spółkę kary pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/