Menu Zamknij

CO TO JEST REMANENT I KIEDY NALEŻY GO PRZEPROWADZIĆ?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest do sporządzenia remanentu na koniec i początek roku podatkowego. Remanent daje przedsiębiorcy możliwość ustalenia uzyskanego dochodu w zeznaniu rocznym. 

Remanent – co to jest?

Remanent jest to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i braków/odpadów posiadanych przez przedsiębiorstwo, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji.

Spis z natury powinien zostać przeprowadzony:

 • na dzień 1 stycznia
 • na koniec każdego roku podatkowego
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
 • w razie zmiany wspólnika
 • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników
 • w razie likwidacji działalności

Poza wyżej wymienionymi przypadkami spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne
 • na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego

Obowiązek sporządzenia remanentu w terminach 31 grudnia i 1 stycznia nie oznacza, że czynność techniczna przeprowadzenia spisu powinna zostać dokonana dwukrotnie. Spis dokonany na ostatni dzień roku podatkowego jest bowiem jednocześnie spisem na pierwszy dzień roku następnego i ma tę samą wartość. W innym przypadku nie byłoby możliwe prawidłowe ustalenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

W sytuacji, gdy odnotowano duże zejście towarów z magazynu należy sporządzić remanent w celu wyliczenia faktycznego dochodu. Nie obowiązuje natomiast już warunek zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu takiego remanentu w terminie 7 dni przed sporządzeniem remanentu.

Obowiązkowe składniki remanentu

Spisem z natury powinny zostać objęte:

 • towary handlowe
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze
 • półwyroby
 • produkcja w toku
 • wyroby gotowe
 • braki i odpady
 • towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika,
 • towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika (nie trzeba ich jednak wyceniać – wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie i wskazanie czyją stanowią własność).

W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie oraz składniki majątku trwałego.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy)
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegających spisowi
 • jednostkę miary
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników)

Remanent w KPiR

Jeśli po sporządzeniu spisu z natury okaże się, że przedsiębiorca fizycznie posiada więcej lub mniej towaru niż w systemie magazynowym, należy rozliczyć nadwyżki lub niedobory magazynowanych towarów odpowiednio jako przychód i koszt uzyskania przychodu.

Do zaliczenia nadwyżek magazynowych do przychodów zobowiązuje art. 12 ustawy o PIT. Jako jedną z przykładowych kategorii przychodów wymienia ona wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Przypadek, gdy wskutek przeprowadzonej inwentaryzacji okazuje się, że towarów jest faktycznie więcej niż wynika to z ewidencji magazynu, oznacza, że towary te zostały otrzymane nieodpłatnie.

Jeżeli natomiast w trakcie inwentaryzacji zostaną stwierdzone niedobory towarowe możliwe jest ujęcie powstałych różnic w kosztach podatkowych.

Dlatego też zwrócić trzeba uwagę na odpowiednie procedury i środki techniczne, które miałyby na celu zapobieżenie powstawaniu niedoborów. Podatnik niezwracający szczególnej uwagi na zabezpieczenie towarów przed ich kradzieżą, zniszczeniem bądź zaginięciem nie będzie mógł zaliczyć w ten sposób powstałych niedoborów do kosztów uzyskania przychodu.

Dla podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego. W przypadku gdy wartość remanentu początkowego jest wyższa od remanentu końcowego, dochód ustala się jako różnicę między przychodem a kosztami uzyskania, pomniejszoną o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego.

Wartość remanentu początkowego i końcowego uwzględniana jest w bilansie firmy i ma wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym okresie podatkowym.

Źródło: www.bizin.pl