Menu Zamknij

COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD SYTUACJI GOSPODARCZEJ W BRANŻACH

Szanowni Państwo, przedstawiamy comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie.

Z październikowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-X wyniosło 6389 tys. osób i tym samym okazało się o 2,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wciąż największe wzrosty zatrudnienia odnotowuje się w produkcji wyrobów tytoniowych (o 11,9%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 10,8%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 8,9%) oraz produkcji odzieży (o 5,1%).

W pierwszych dziesięciu miesiącach w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5117 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,6%. Wciąż utrzymuje się znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-X odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 82,7%), informacja i komunikacja (o 71,8%), górnictwo i wydobywanie (o 51,2%) – w szczególności wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 59,0%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 49,6%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 38,4%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 33,6%) oraz produkcja napojów (o 31,5%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-X, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 41,6%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 36,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 26,8%), administracja i działalność wspierająca (o 26,6%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 25,8%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,4%), handel detaliczny (o 24,4%), oraz produkcji mebli (o 22,9%). Warto podkreślić, że w wyżej wymienionych branżach, pomimo najniższych płac w stosunku do średniej, we wrześniu uposażenie było wyższe o 6-10% niż przed rokiem.

Poniżej dostępny pełny materiał opracowanego raportu.

RAPORT