Menu Zamknij

COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD SYTUACJI GOSPODARCZEJ W BRANŻACH

Szanowni Państwo, przesyłamy comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie.

Z majowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-V wyniosło 6381 tys. osób i tym samym okazało się o 2,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wciąż największe wzrosty zatrudnienia odnotowuje się w produkcji wyrobów tytoniowych (o 13,6%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 10,9%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 9,0%) oraz produkcji odzieży (o 4,9%).

W okresie I-V w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5073 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,1%. Zwraca uwagę iż wciąż utrzymuje się znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-V odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 77,4%), informacja i komunikacja (o 77,3%), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 62,7%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 49,8%), górnictwo i wydobywanie (o 49,7%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 40,5%), produkcja napojów (o 36,1%) oraz produkcja wyrobów tytoniowych (o 34,9%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-V, odnotowano w branżach: produkcja odzieży (niższe o 41,8%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 36,6%), zakwaterowanie i gastronomia (o 27,4%), administracja i działalność wspierająca (o 26,7%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 26,4%), handel detaliczny (o 24,5%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,3%) oraz produkcji mebli (o 23,1%). Warto podkreślić, że w wyżej wymienionych branżach, pomimo najniższych płac, uposażenie było wyższe, niż przed rokiem.

W załączeniu dostępny pełny materiał opracowanego raportu.

RAPORT

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu ze Specjalistą KIG w Warszawie
Panią Karoliną Makijewską – Starszy Specjalista Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich;
tel. +48 22 630 96 57;
e-mail
biurosam@kig.pl