Menu Zamknij

COMIESIĘCZNY PRZEGLĄD SYTUACJI GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWACH

Szanowni Państwo,
przedstawiamy comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach. W końcu sierpnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 865,5 tys. osób i była o 2,9 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 93,1 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,2% od lipca nie zmieniła się i pozostała na tym samym poziomie, jednocześnie była o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem.

Z sierpniowego zestawienia danych GUS wynika, że najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (8,7%), podkarpackim (7,8%) i kujawsko-pomorskim (7,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,7%) i małopolskim (4,2%). W stosunku do wyników z kwietnia, maja i czerwca, bezrobocie we wszystkich województwach stopniowo spada lub utrzymuje się na tym samym poziomie. Należy mieć jednak na uwadze, że z przyczyn sezonowych bezrobocie w pierwszych miesiącach roku jest najwyższe, począwszy zaś od marca zaczyna spadać. Jest to głównie związane z notowanym w przełomie roku niższym popytem na pracowników sezonowych w budownictwie i rolnictwie i niższym niż latem popytem na pracowników w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego. Począwszy od marca zatrudnienie sezonowe zaczyna rosnąć, z końcem lata ten efekt zaczyna słabnąć.

Przeciętne uposażenie w pierwszych ośmiu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5141 PLN w przemyśle i 5139 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-VII płace w budownictwie okazały się o ok. 29 PLN wyższe, w przemyśle zaś – jedynie ok. 9 PLN wyższe. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (5752 PLN), dolnośląskim (5690 PLN) i śląskim (5654 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4263 PLN), podlaskim (4436 PLN) i podkarpackim (4441 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6513 PLN), dolnośląskim (5533 PLN) i wielkopolskim (5219 PLN); najniższe zaś w lubelskim (3995 PLN), świętokrzyskim (4099 PLN) i podkarpackim (4112 PLN).

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 6,0% niższa, niż w lipcu i jednocześnie o 1,3% niższa niż przed rokiem. Sierpień z reguły przynosi wzrost sprzedaży po słabszym lipcu (którego spadki związane są z wchodzeniem w okres wakacyjno-urlopowy). Ten rok przyniósł z kolei wzrost sprzedaży w lipcu, który był odreagowaniem nadzwyczaj słabego czerwca. Po bardzo dobrych wynikach lipca nastąpił zaś głęboki spadek sprzedaży. W części wynika on z mniejszej liczby dnia roboczych, w części zaś z wzmiankowanych wyżej przesunięć okresów urlopowych. Przeciętnie w pierwszych ośmiu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,3% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach podlaskim (wzrost o 12,9%) oraz dolnośląskim i lubelskim, gdzie produkcja była wyższa niż przed rokiem po 7,8%.

Wydajność w przemyśle w okresie I-VIII 2019 wzrosła przeciętnie o 2,3%. Najwyższy wzrost wydajności przemysłu względem analogicznego okresu roku ubiegłego miał miejsce w województwach: podlaskim (o 7,6%) i podkarpackim (o 5,7%); najniższy zaś wynik w lubuskim (spadek o 1,5%), małopolskim (spadek o 0,7%) i opolskim (spadek o 0,5%).

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,1% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 2,7% wyższa niż przed rokiem. Wyraźny Spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla sierpnia. Zazwyczaj bowiem notowane jest utrzymanie poziomu produkcji z lipca lub niewielki jej wzrost. Tym razem spadek sierpniowy był odreagowaniem lepszych niż zwykle wyników lipca.

Przeciętnie w okresie I-VIII 2019 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 14,0% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach świętokrzyskim i lubelskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 38,0% i 27,5%. Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach: świętokrzyskim (26,0%), mazowieckim (19,5%) i lubuskim (15,6%); najniższy zaś wynik w województwach: warmińsko-mazurskim (spadek o 14,8%), śląskim (na tym samym poziomie) i małopolskim (wzrost o 1,5%).

Więcej informacji na stronie:
http://riph.czest.pl/images/przeglad_gospodarczy.pdf