Menu Zamknij

CZYM JEST REJESTR BDO I KTO MUSI Z NIEGO KORZYSTAĆ?

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania elektronicznych danych w  przygotowanym do tego systemie BDO.
Co to jest BDO i kto musi z niego korzystać? 

Czym jest rejestr BDO?

BDO to Baza Danych o Odpadach w ramach której funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami.

Wszystkie kwestie związane z działaniem rejestru są uregulowane w ustawie o odpadach. Zgodnie z tą ustawą, teleinformatyczny rejestr BDO prowadzi marszałek województwa, który dokonuje wpisu na wniosek lub z urzędu.

Kto podlega wpisowi do rejestru?

Zgodnie z  ustawą o odpadach, marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotów:

Wprowadzających na terytorium kraju oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne, prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, organizacji odzysku, dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi.

Wprowadzających pojazdy, prowadzących punkty zbierania pojazdów, prowadzących stacje demontażu, prowadzących strzępiarki.

Wprowadzających sprzęt elektroniczny i elektryczny lub autoryzowanych przedstawicieli, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakład przetwarzania, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących działalność w zakresie recyklingu, prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

Wprowadzających baterie lub akumulatory, prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podmiotów pośredniczących.

Posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, transportujących odpady, sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, prowadzących zakłady recyklingu statków, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów.

Będących organizacjami odzysku opakowań, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportujących: odpady opakowaniowe, produkty w opakowaniach, prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wprowadzających opakowania, wprowadzających produkty w opakowaniach.

Przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą, lub gminami, podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Działalność w wymienionym zakresie może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru, a przepisy prawa nakazują, dokonać wpisu do rejestru przed rozpoczęciem działalności.

Jak dokonać wpisu?

Ustawa o odpadach określa, że wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni marszałek województwa dokonuje
wpisu do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru BDO musi zawierać następujące elementy:

Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania, lub siedziby, adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela – również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także szczegółowe dane producenta sprzętu, który go wyznaczył, obejmujące informację o imieniu i nazwisku, lub nazwie oraz adresie zamieszkania lub siedziby oraz wykaz wprowadzających sprzęt, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Numer identyfikacji podatkowej oraz w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory europejski numer identyfikacji podatkowej.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wypełniającej formularz rejestrowy.

Informacje o zakresie działalności.

 Ustawa wskazuje również, jakie załączniki należy dołączyć do wniosku:

Kopia uiszczenia opłaty rejestrowej – 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł pozostali.

W przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny oraz elektroniczny – kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego.

W przypadku autoryzowanego przedstawiciela – kopia umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku organizacji odzysku – kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek  o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

W przypadku podmiotu wprowadzającego baterie lub akumulatory – informacja potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu.

W przypadku podmiotu wprowadzającego pojazdu – umowa zawarta z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

W przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.