Menu Zamknij

CZYM JEST ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ?

Wraz z wejściem w życie Nowego Ładu ustawodawca wprowadził rozwiązanie w postaci ulgi dla klasy średniej, które ma być rekompensatą za dodatkowe koszty, którymi obarczono podatników z tytułu zmian w zakresie składki zdrowotnej. Komu przysługuje ta ulga oraz czy przedsiębiorcy również mogą z niej skorzystać?

Ulga dla klasy średniej – dla kogo

Ulga dla klasy średniej stanowi odliczenie od dochodu, a zatem wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Początkowo projekt ustawy przewidywał, że będzie to preferencja podatkowa dostępna wyłącznie dla pracowników, jednak w toku prac legislacyjnych rozszerzono jej zakres i docelowo ulga dla klasy średniej obejmuje także osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

Ulga dla klasy średniej jest wyrównaniem utraty przez podatników możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak w przypadku przedsiębiorców niekorzystną zmianą wprowadzoną w ramach Nowego Ładu jest nie tylko brak możliwości odliczenia tej składki od podatku, ale także zmiana sposobu ustalania jej wysokości.

Ulga dla klasy średniej – przedsiębiorcy

Ulga dla klasy średniej ma niwelować negatywne skutki braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, jednak weryfikując przepisy, okazuje się, że wspomniana ulga przysługuje tylko niewielkiej grupie przedsiębiorców. Ulga dla klasy średniej obejmuje tylko dwie kategorie przychodów, a mianowicie umowę o pracę i działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Ulga dla klasy średniej jest preferencją dostępną tylko dla części podatników osiągających dochody mieszczące się w limicie ustalonym przez ustawodawców.  Innym kryterium, które muszą spełnić przedsiębiorcy obok formy opodatkowania, aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej, jest kryterium limitu przychodów/dochodów w danym roku podatkowym. Ulga dla klasy średniej może być stosowana u przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody/dochody mieszczące się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. W przypadku przedsiębiorców przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej bierzemy pod uwagę przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Osoba osiągająca dochody do limitu ulgi otrzyma rekompensatę, a podatnik przekraczający limit o niewielką kwotę zostanie w całości obarczony niekorzystnymi rozwiązaniami podatkowymi dotyczącymi likwidacji odliczalności składki zdrowotnej.

Ulga dla klasy średniej – na czym polega

Ulga dla klasy średniej to rozwiązanie o bardzo skomplikowanej strukturze, a zasady jej stosowania są niezrozumiałe dla wielu podatników. W ramach tej ulgi od dochodu będzie odliczana pewna kwota, której wysokość uzależniona będzie od osiąganych rocznych dochodów.

Ulga dla klasy średniej jest stosowana na etapie obliczania podstawy opodatkowania. Wysokość tej ulgi jest określana za pomocą wzoru obliczeniowego uwzględniającego wysokość uzyskanego w danym roku podatkowym przychodu. Nowy Ład wprowadza dwa oddzielne wzory do wyliczenia wysokości ulgi – jeden dla przedziału dochodów między 68 412 zł a 102 588 zł oraz drugi dla przedziału między 102 588 zł a 133 692 zł.

W przypadku podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ulga dla klasy średniej może zostać zastosowana bezpośrednio w zaliczkach na podatek lub dopiero w rozliczeniu rocznym. Oznacza to, że w trakcie roku podatkowego można uiszczać zaliczki na PIT od podstawy opodatkowania uwzględniającej ulgę dla klasy średniej. Takie rozwiązanie jest jednak niekorzystne w sytuacji gdy w przedsiębiorstwie dochód nie jest na przewidywalnym poziomie który można oszacować. Jeżeli zostanie przekroczony limit kwoty dochodu to ulga dla klasy średniej dla przedsiębiorców takiemu podatnikowi nie będzie ostatecznie przysługiwać. Dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym po zakończeniu roku podatkowego można jednoznacznie określić realną wartość dochodu i bezpiecznie skorzystać z preferencji w postaci ulgi dla klasy średniej i na podstawie rozliczenia rocznego odzyskać zapłacony wcześniej podatek.

Źródło: www.bizin.pl