Menu Zamknij

NOWE LIMITY TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH OD 2023 ROKU

W ramach Polskiego Ładu który zaczął obowiązywać wraz początkiem 2022 roku zmianie uległy m.in. przepisy ustawy o PIT, a także ustawy Prawo przedsiębiorców obejmujące swoim zakresem nowy limit transakcji gotówkowych, który będzie obowiązywać od 2023 roku. Jaki będzie nowy limit? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2022 roku

Głównym przepisem regulującym kwestię limitu transakcji gotówkowych jest art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z jego treścią dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
  • oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ograniczenie to ma na celu zwiększenie kontroli urzędów skarbowych nad przepływem środków na rachunkach bankowych przedsiębiorców.

Nowy limit transakcji gotówkowych od stycznia 2023 roku

W ramach Polskiego Ładu w art. 19 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców ma zostać zmieniona kwota limitu z 15 000 zł na 8000 zł.

Oznacza, to że od 1 stycznia 2023 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
  • oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Nowy limit transakcji gotówkowych a koszty podatkowe od 2023 roku 

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie będą mogli, począwszy od stycznia 2023 roku, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej kwota transakcji przekraczająca 8000 zł nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jeśli podatnik począwszy od 2023 roku zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 8000 zł, a następnie dokona płatności gotówką, wówczas jest zobowiązany do:

  • zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
  • lub zwiększenia przychodów (jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów) w miesiącu, w którym odpowiednio dokonano płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Wydatki powyżej 8000 zł uregulowane gotówką nie będą stanowiły kosztu podatkowego również w przypadku:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
  • dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania.

Wówczas zwiększenie przychodów lub zmniejszenie kosztów następuje za dany rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku zmiany formy opodatkowania na zryczałtowaną – za poprzedni rok podatkowy poprzedzający zmianę formy opodatkowania.

Limit transakcji gotówkowych dla konsumentów 

Od 1 stycznia 2023 roku zgodnie z przepisami Polskiego Ładu do ustawy o prawach konsumenta dodany został art. 7b, który jasno wskazuje, że konsument ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Źródło: www.bizin.pl