Menu Zamknij

DANINA SOLIDARNOŚCIOWA – CO TO JEST I KTO MUSI PŁACIĆ ?

W 2019 roku została wprowadzona danina solidarnościowa która opodatkowuje uzyskany przez podatników dochód powyżej 1 mln złotych. Zebrany w ten sposób podatek przekazywany jest na  Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Danina solidarnościowa najważniejsze informacje

Danina solidarnościowa jest nowym świadczeniem publicznym, które wprowadzone zostało wraz z ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, które uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Danina solidarnościowa – podstawa opodatkowania

Opodatkowaniu daniną solidarnościową podlega nadwyżka dochodów nad kwotą 1 mln. Oznacza to, że aby obliczyć podstawę opodatkowania daniną solidarnościową, należy dokonać zsumowania wartości dochodu wykazanego w zeznaniach  PIT-40A, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC, dla których termin złożenia upływa nie później niż 30 kwietnia roku kalendarzowego oraz nie wcześniej niż 1 maja roku poprzedniego.

Nadwyżka ponad 1 mln złotych sumy dochodów, po ich pomniejszeniu o kwoty zmniejszające te dochody stanowi podstawę obliczenia daniny solidarnościowej. Jako kwoty zmniejszające te dochody należy rozumieć:

  • kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (krajowych i zagranicznych),
  • kwotę uwzględnioną w podstawie opodatkowania podatnika dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w podstawie jego opodatkowania

Wysokość daniny solidarnościowej

Danina solidarnościowa płacona jest według stawki 4% podstawy jej obliczenia. W sytuacji, gdy do ustalenia kwoty podatku zostały uwzględnione dochody uzyskane ze źródeł przychodów z zagranicy, to podatek ten pomniejsza się proporcjonalnie o kwotę równą podatkowi zapłaconemu od tych dochodów za granicą, zgodnie z postanowieniami zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Czy danina solidarnościowa stanowi koszt podatkowy?

Kwota wpłaconej daniny solidarnościowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 66 ustawy PIT „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a”.

Składanie deklaracji

Podatnicy, którzy są zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej muszą dodatkowo złożyć deklarację o jej wysokości na druku DSF-1 w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego, a w przypadku niewpłacenia daniny w terminie zostaną naliczone z tego tytułu odsetki podatkowe od kwoty, która nie została spłacona terminowo.
Deklarację należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku osób fizycznych:

  • mających miejsce zamieszkania na terytorium RP – właściwym urzędem jest urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania osoby fizycznej w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium RP ustało przed tym dniem, urząd skarbowy ustalony według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium
  • niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP – właściwym urzędem jest urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

Deklarację w wersji elektronicznej będzie można złożyć za pomocą usługi e-deklaracje. Nie będzie ona natomiast sporządzana przez urzędników w usłudze Twój e-PIT.

Źródło: www.bizin.pl