Menu Zamknij

DOCHÓW A PRZYCHÓD – PODSTAWOWE RÓŻNICE

Dochód oraz przychód to pojęcia które są często stosowane zamiennie jednak oznaczają coś zupełnie innego i nie należy traktować ich jako zmienników. W dzisiejszym artykule w Bizin.pl wyjaśniamy wszystko na temat dochodu oraz przychodu. 

Co to jest przychód?

Przychód to uzyskana kwota pieniędzy, która nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej. Do przychodu można zaliczyć wszelkie przysporzenia majątkowe, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Przychód można uzyskać w ramach prowadzonej działalności lub też ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego lub z nieruchomości. 
Dokładny katalog przysporzeń, które uznawane są za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zawarty jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim do przychodów zalicza się kwoty należne po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dodatkowo, w przypadku czynnych podatników VAT za przychód uważa się kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów lub usług pomniejszoną o należny podatek VAT.

Czym są koszty uzyskania przychodu ?

Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodu powoduje powstanie dochodu. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki, które:

  • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • mają mieć związek z prowadzoną działalnością,
  • są odpowiednio udokumentowane,
  • nie posiadają cech wydatków o charakterze osobistym dla przedsiębiorcy.

Nie wszystkie ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki związane z działalnością mogą stanowić koszt podatkowy. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych został zawarty katalog wydatków które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów np. koszty reprezentacji.

Do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje kosztów uzyskania przychodów – koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. 

Bezpośredni koszt podatkowy to wydatek mający bezpośredni związek z uzyskanym przychodem, natomiast pośrednim kosztem uzyskania przychodu będzie wydatek którego poniesienie nie może być jednoznacznie powiązane z danym przychodem.

Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami podatkowymi. Warunkiem powstania dochodu jest uzyskany przychód który musi być wyższy niż koszty uzyskania przychodów.

Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie dochodu:

  • dochód brutto – czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem,
  • dochód netto – czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

ŹRÓDŁÓ: bizin.pl