Menu Zamknij

DOFINANSOWANIE ZUS NA POPRAWĘ BHP DLA FIRM – ARGO NAVI

Szanowni Państwo,
W imieniu firmy Argo Navi przekazujemy informację o konkursie na poprawę BHP dla firm.

Informujemy, iż został ogłoszony nowy nabór wniosków w ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs polega na dofinansowaniu Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Poniżej przesyłam podstawowe informacje o konkursie ZUS na poprawę BHP.

Termin składania wniosków: 6 czerwca – 8 lipca 2022.

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

nie zalega z opłacaniem podatków.

Nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych

Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy.

Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym.

Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym.

Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną.

Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza.

Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy.

Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego.

Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.

Środki ochrony indywidualnej.

Planowane do zrealizowania wydatki muszą wpisywać się w katalog działań inwestycyjnych.

Poziom dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu.

Minimalna kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania:

– dla działań inwestycyjnych: 299 000,00 PLN

– dla działań doradczych: 1 000,00 PLN

Wymagana dokumentacja

Na potrzeby aplikowania w konkursie konieczne jest opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku/stanowiskach objętych projektem.

W zależności od przedmiotu projektu wymagane może być również przygotowanie:

– oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

– pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy wykonane przez akredytowane laboratorium.

– inne dokumenty, wskazane w katalogu działań inwestycyjnych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej i zapoznania się z referencjami:
http://www.argonavi.pl/o-nas/referencje/  

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Adrian Rabiniak

Doradca ds. dotacji

Szkolenia z dofinansowaniem do 80 % kosztów dla Twoich pracowników

mobile: +48 609 057 680

e-mail: adrian.rabiniak@argonavi.pl