Menu Zamknij

Indywidualny mikrorachunek podatkowy już od 1 stycznia 2020 roku

Koniec bieżącego roku niesie za sobą szereg zmian w prawie podatkowym. Jedną z nich jest wdrożenie od 1 stycznia 2020 roku indywidualnych mikrorachunków podatkowych. Czym jest taki rachunek płatniczy i kto ma obowiązek jego stosowania? 

Czym jest indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to rachunek przypisany do danego podatnika lub pracodawcy (płatnika) służący do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową

Obowiązkowy mikrorachunek podatkowy – dla kogo

Ministerstwo Finansów utworzy indywidualny rachunek podatkowy dla każdej osoby posiadającej NIP lub PESEL. Będą to zarówno podatnicy, jak i płatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy i płatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej.

Jakie podatki i opłaty będzie można wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy?

Indywidualny rachunek podatkowy będzie pozwalał na dokonywanie wpłat z czterech głównych źródeł:

 • PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC)
 • VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In)
 • CIT (CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC)

opłaty niedotyczące podatków czyli: 

 • opłaty skarbowe i inne,
 • opłaty wynikające z ustawy o grach hazardowych,
 • należności celne,
 • odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa,
 • odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych,
 • grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, kary porządkowe,
 • koszty postępowania i koszty postępowania administracyjnego,
 • spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa,
 • dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej,
 • inne dochody określone w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Pozostałe podatki, np. podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty będą opłacane w dotychczasowy sposób na rachunki bankowe urzędów skarbowych.

W jaki sposób wygenerować numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego?

Aby ustalić numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z dedykowanego generatora mikrorachunku podatkowego dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. W celu uzyskania numeru należy podać swój numer PESEL (osoby fizyczne, w tym również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) lub NIP (organizacje).

Mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat.  Zaksięgowanie wpłat będzie można sprawdzić, logując się na swój profil na Portalu Podatkowym, na którym podatnik będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych.

Jak będzie wyglądał mikrorachunek podatkowy?

Zgodnie z nowym artykułem 61b ust. 2 Ordynacji podatkowej struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego zawiera:

 • sumę kontrolną
 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku
 • identyfikator podatkowy

Dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych w zakresie PIT, CIT oraz VAT będą funkcjonowały do 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie, od 1 stycznia 2020 zobowiązania z tytułu PIT, CIT i VAT należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Zobowiązania podatkowe z tytułu CIT, VAT oraz PIT powstałe przed 31 grudnia 2019 roku, które będą regulowane począwszy od 1 stycznia 2020 r., podlegają wpłacie na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Tak więc już zobowiązanie podatkowe powstałe w grudniu/IV kwartale 2019 z tytułu PIT, CIT czy VAT będą podlegać obowiązkowi wpłaty na indywidualny rachunek.

Mikrorachunek podatkowy – zaległości podatkowe

Kwestię rozliczenia wpłat w ramach indywidualnego mikrorachunku podatkowego reguluje art. 62 par. 1 znowelizowanej Ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią podatnik nieposiadający zaległości podatkowych w momencie dokonywania przelewu będzie mógł określić, jaki typ zobowiązania chce uregulować, tzn. PIT, CIT, VAT lub inne. Jeżeli w tytule przelewu podatnik nie wskaże podatku, który ma zostać nim rozliczony, wówczas naczelnik urzędu skarbowego rozliczy zobowiązanie o najstarszym terminie wymagalności.

Natomiast gdy podatnik posiada zaległości podatkowe względem urzędu skarbowego, wówczas dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Zwrot podatku a indywidualny mikrorachunek podatkowy

Zwroty z tytułu podatków dochodowych PIT lub CIT oraz podatku od towarów i usług VAT będą odbywały się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki bankowe wskazane w CEIDG-1 lub odpowiednio NIP-8 lub na specjalny rachunek VAT (funkcjonujący w ramach stosowania mechanizmu podzielonej płatności).

Korzyści wynikające z indywidualnego mikrorachunku podatkowego

Największą zaletą wdrożenia indywidualnych mikrorachunków podatkowych jest fakt posiadania jednego i stałego rachunku, na który należy dokonywać wpłat z tytułu PIT, CIT oraz VAT. Jest to dużą zaletą, ponieważ do tej pory dla każdego z tych rodzajów podatków należało dokonywać wpłaty na oddzielny rachunek bankowy oraz w przypadku pomyłki dotyczącej wpłaty podatku na zły rachunek bankowy przeksięgowanie jego wiązało się ze złożeniem wyjaśnień w urzędzie i pisaniem pism o przeksięgowanie podatku. Kolejnym pulsem jest to, że w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby firmy numer indywidualnego rachunku podatkowego pozostaje niezmienny. Warto również podkreślić, że mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Podatnik będzie mógł również szybciej otrzymać niezbędne zaświadczenia, np. o braku zaległości podatkowych.

Źródło: www.bizin.pl/